Tijdens het inspreekrecht voor burgers wijst de heer M. van Heeringen op de veroudering van sportcomplex Flidunen en zegt een visie van de raad hierop te missen.

De heer Veerdig van Lijst Fier wijst er op dat in het raadsbreed akkoord opdracht is gegeven aan de raad om hier onderzoek naar te doen. Het belang van Flidunen wordt zeker onderkend. Ook het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen staat in het akkoord. Niet alles kan echter tegelijk opgepakt worden.

Vervolgens wordt er door mevrouw Van der Roest van de GGD Fryslân een presentatie gegeven over het Lokaal Preventieplan. De plannen die er lagen, gebaseerd op de wensen uit het Raadsakkoord rond jeugdvoorzieningen, sociale en maatschappelijke voorzieningen, volksgezondheid en sport sloten aan op de landelijke doelen gesteld in het “Gezond en actief leven akkoord (GALA), waarvoor door het Rijk middelen beschikbaar worden gesteld als specifieke uitkering (SPUK). Daarom is besloten om het lokale preventieplan en het lokale GALA-plan als één document te beschouwen.

Vanuit diverse fracties wordt kritisch gereageerd. Het plan zou te groots opgezet zijn en niet geschikt voor een kleine gemeente als Vlieland en er zijn zorgen over de eindigheid van de specifieke uitkering, waarna kosten uit eigen middelen van de gemeente moeten worden betaald.

Wethouder Vellinga zegt hierop dat het aan ons is om het te vertalen naar een lokale situatie. Het gaat er om dat mensen op Vlieland een beroep kunnen doen op hulp waar ze dat bij nodig hebben. Willen we bepaalde voorziening doorzetten nadat de uitkering is beëindigd dan zal dat inderdaad uit eigen middelen moeten.

Hierna geeft de heer Thijs van het Bureau voor Ruimte en Vrije tijd een presentatie over de voortgang van het opstellen van het nieuw toeristisch beleid. De raad zou gedurende het hele traject hier regelmatig bij betrokken worden. Hij geeft een overzicht van de uitkomsten van het participatietraject tot nu toe. Op de opmerking van mevrouw De Lang dat er geen nieuwe zaken aan het licht zijn gekomen zegt de heer Thijs dat dat ook niet de verwachting was. Maar door iedereen de kans te geven mee te praten kom je wel tot een breed gedragen beleid.

Ter voorbereiding op de komende raadsvergadering worden de volgende drie onderwerpen besproken:

1. het Rapport van de Rekenkamercommissie van De Waddeneilanden met als aandachtspunt woonvisie Vlieland, 2. het Intern controleplan 2023, Controleprotocol 2023-2025 en Normenkader 2023 en 3. de aanbesteding en aanwijzen accountant.