Kort verslag raadsvergadering 11 september 2023

Aan het begin van de raadsvergadering worden door de fracties vragen gesteld over de omgevingsvergunning voor Havenweg 3 en over de tiny houses bij De Jutter.

Vervolgens zijn er twee insprekers. De eerste is de heer M. van Heeringen die aangeeft dat hij vindt dat het festival ITGWO niet past bij Vlieland en dat hij een bindend referendum wil houden onder de inwoners over het festival.
De volgende inspreker is de heer W. Joosse. Hij zegt dat hij met zijn twee horecabedrijven tijdens het festival 40 tot 50 duizend euro aan inkomsten misloopt en ook hij wil een draagvlakonderzoek onder de inwoners.
ABV zegt dat ITGWO voor seizoensversmalling zorgt omdat het dit jaar in het laatste weekend van de schoolvakanties valt.
NLV verbaast zich erover dat tijdens het festival Staatsbosbeheer van alles toestaat waar ze normaal gesproken juist erg kritisch zijn in verband met de aanwezigheid van bepaalde planten of dieren op diverse locaties.

Wethouder Vellinga reageert op de insprekers en zegt dat de meningen over het festival niet zwart of wit zijn en er ook wel enige subjectiviteit bij komt kijken. Alle meningen zijn belangrijk. Voor wat betreft het draagvlak: er waren wel ruim 400 eilanders op het festival en er hebben ook veel eilander kinderen aan de activiteiten meegedaan. Ook waren er zeven ondernemers op het festivalterrein en waren er daarnaast ook andere ondernemers betrokken bij het festival zoals fietsenverhuurders.
Verder past het festival binnen het door de raad vastgestelde beleid. Er zijn geen klachten over binnengekomen, de organisatie van ITGWO houdt zich aan de gemaakte afspraken en er is geen objectieve reden om te twijfelen aan het draagvlak. Het college ziet dan ook geen grond om de medewerking aan het festival te herzien.
Zij zegt toe om in de evaluatie met ITGWO alle geluiden die in de raadsvergadering zijn gehoord mee te nemen.

Verder wordt er in het vragenuurtje door NLV gevraagd naar het capaciteitsprobleem bij de kinderopvang en door Lijst Fier wordt aandacht gevraagd voor de mogelijkheden de bibliotheek te ondersteunen bij het aanbieden van hulp aan laaggeletterden of anderstaligen.
ABV stelt vragen over de startnotitie wonen en over de toenemende criminele activiteiten op het eiland.

Hierna wordt de Verordening op de raadscommissie vastgesteld. De gemeenteraad wil meer overleg voorafgaand aan het nemen van besluiten in de raadsvergadering en daarom wordt er een raadscommissie ingesteld die ook één maal per maand vergadert. Hierin mag per fractie ook een lid van buiten de raad zitting in nemen. De volgende leden worden benoemd: de heer C. Potiek namens Lijst Fier, mevrouw B. Ruigrok namens NLV en mevrouw J. Rijlaarsdam namens Lijst Stuivenga.

Bij het behandelen van het agendapunt instemmen met de ‘verklaring van geen bedenking voor versterking van de Waddendijk’ wordt gevraagd naar hoe de uiteinden van de dijk gaan aansluiten op het Havenplein en het Westerseveld. Ook wordt er over dit onderwerp ingesproken door de heer H. van Barneveld.

Om 22:30 uur wordt de vergadering afgesloten.