Maandagavond 12 september was de eerste raadsvergadering na het zomerreces. Op de agenda stond het installeren van twee wethouders, maar helaas, zo deelde de voorzitter van de selectiecommissie mevrouw De Lang mee, had één van de twee kandidaten zich teruggetrokken. Omdat er minimaal twee wethouders moeten zijn kon nu ook de tweede kandidaat niet geïnstalleerd worden. De selectiecommissie gaat proberen de opnieuw ontstane vacature zo snel mogelijk in te vullen.

Inspreekrecht voor burgers

De heer Vrielink had zich gemeld als inspreker. Hij sprak zijn zorg uit over de staat en toekomst van het Armhuys en vroeg specifiek naar waar de originele estrikken uit de keukenvloer zijn gebleven. Tevens sprak hij zijn zorg uit over de toekomst van de Vlielandse politiek die wat hem betreft met een raadsbreed akkoord, geen oppositie en twee wethouders van buiten op een dood spoor is beland.

Burgemeester Schrier antwoordde dat de gemeente de zorg over het Armhuys deelt en dat hij nog onlangs bij de eigenaar heeft geïnformeerd wat de plannen zijn. Hier is nog geen antwoord op gekomen dus hij zal hier binnenkort nogmaals naar informeren, net als naar de estrikken.

Voor wat betreft de gemeentepolitiek gaf de heer Veerdig van Lijst Fier aan dat het nieuw is om met een akkoord te werken maar dat er zeker debat gevoerd zal gaan worden. Er zullen bijvoorbeeld prioriteiten gesteld moeten worden.

Vaststellen Raadsbreed Akkoord 2022-2026

Vervolgens stond het vaststellen van het Raadsbreed Akkoord op de agenda. Alle fracties waren het er over eens blij te zijn met het akkoord dat er nu ligt, waarin ruim 50 opdrachten aan het college staan en dat het tijd is om aan de slag te gaan. Verwacht werd dat de uitvoering van het akkoord nog genoeg stof tot discussie in de raad zal geven. Unaniem werd dan ook besloten het Raadsbreed Akkoord vast te stellen.

Ook de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering, van 11 juli 2022, werd vastgesteld.

Hierna werd het overzicht met moties en toezeggingen behandeld. Burgemeester Schrier gaf de stand van zaken rond Duinwijck Gasvrij, de afspraken met de omwonenden van de Nieuwestraat rond de verkeerssituatie en het parkeren in de Dennenlaan. Mevrouw Moust van NLV gaf een compliment over de nieuwe website. De heer Stuivenga van Lijst Stuivenga vond het jammer dat de nieuwsbrief Uit het kastje een nieuw uiterlijk had gekregen.

Informeren

Onder agendapunt ‘mededelingen van het college’ vertelde burgemeester Schrier over het bezoek van de Minister van Binnenlandse zaken, mevrouw H. Bruins-Slot, aan Vlieland. Ook de andere Waddeneilanden waren hierbij betrokken. Met medewerking van de Jutter en Woonfriesland en mensen van de werkvloer is men er goed in geslaagd aan haar over te brengen wat de uitdagingen zijn om de leefbaarheid op de eilanden op peil te houden. Op de vraag van de heer Veerdig van Lijst Fier waarom hier geen raadsleden voor waren uitgenodigd legde de burgemeester uit dat het om een bezoek aan álle Waddeneilanden ging en dat de groep niet te groot moest zijn. Tijdens de tweedaagse voor de raad zal er met de raadsleden verder op in worden gegaan.

Afgelopen zaterdag was de ‘Karavaan van de Vriendschap’ op Vlieland, een initiatief dat heel Friesland rond gaat en aandacht vraagt voor het belang van vriendschap, zeker voor mensen die zich eenzaam voelen. De burgemeester heeft het ‘Pact van de vriendschap’ ondertekend en op voorstel van mevrouw De Lang van Groenwit zal het worden opgehangen in het dorpshuis.

Vervolgens werd het agendapunt ‘Informatie van het college’ behandeld. Naar aanleiding van de besluitenlijsten van het college werden er door de fracties vragen gesteld over de plannen voor verduurzaming van de warmtevoorziening bij de jachthaven, het gebruik van de Vliehorst voor personeelshuisvesting en de ingebruiknemingsovereenkomst van ruimten in De Jutter.

Bij de behandeling van het overzicht met ingekomen stukken voor de raad stelde de heer Lanting van Lijst Fier voor om de motie van Texel inzake gasboringen en -winningen en de motie van Terschelling inzake lachgas niet voor kennisgeving aan te nemen maar te ondersteunen. De voorzitter gaf het advies om de moties dan als fractie bij de volgende raadsvergadering in te dienen.

Tijdens het vragenuurtje vroeg de heer Lanting van Lijst Fier naar de gevolgen van de gestegen energieprijzen voor Flidunen en de musea. De burgemeester antwoordde dat er nog geen hulpvraag bij de gemeente is binnengekomen. Flidunen heeft nog tot 1 januari 2023 een vast energiecontract. Inmiddels is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen om ervoor te zorgen dat zwembaden open kunnen blijven dus er zal eerst afgewacht worden welke maatregelen hier uit voort komen.

De heer Visser van NLV vroeg om bij de evaluatie van ITGWO aandacht te besteden aan het zich houden aan de regels door de organisatie. Er werden heel veel voertuigen ingezet die maar overal werden geparkeerd. Gehandhaafd werd er niet terwijl ná ITGWO de eerste Vlielanders al weer op de vingers zijn getikt. Ook Staatbosbeheer stelt zich kennelijk altijd heel soepel op ten opzichte van ITGWO, terwijl kleine ondernemers van Vlieland die bijvoorbeeld een bruiloft of boogschieten in de natuur willen organiseren, juist altijd tegen een stroeve opstelling en hoge kosten van Staatsbosbeheer aanlopen.

Burgemeester Schrier zegde toe hier bij de evaluatie aandacht aan te besteden, maar over de opstelling van Staatsbosbeheer kon hij geen uitspraken doen.

Mevrouw Hopman van NLV wees er op dat ook de organisatie van ITGWO hierbij betrokken moet worden. Nu lijkt het of zij hiervan de schuld krijgen, terwijl zij altijd van goede wil zijn.

Bespreken

Als bespreekpunten stonden op de agenda de onderwerpen Nota reserves en voorzieningen en Investering Mondzorg. Hierover werden dus nog geen besluiten genomen.

Financieel beleidsmedewerker mevrouw Horn beantwoordde vragen van de raadsleden en gaf uitleg over veranderingen in de financiële boekhouding van de gemeente, deels ingegeven door veranderde wetgeving en deels ingegeven om een beter inzicht te hebben in de middelen die de gemeente de komende jaren kan inzetten.

Alle fracties gaven vervolgens aan de noodzaak van de investering in de tandartsruimte op Vlieland in te zien. Wel werden er zorgen geuit over de continuïteit van de praktijk. Het moet voor een tandarts aantrekkelijk blijven om op Vlieland praktijk te houden. De raadsleden vonden dat er goede afspraken moeten komen over het eigendom van de inrichting van de praktijkruimte en over de huur die de tandarts voor de ruimte moet betalen. Ook het leasen van apparatuur moet worden onderzocht, evenals de optie van samenwerking met een tandarts op Terschelling.

Hoe hoog de investering van de gemeente zal worden hangt af van onder andere de uitkomsten van de subsidieaanvraag bij het IMF en de zorgverzekeraar.

Besluiten

Vervolgens kwamen aan de orde de agendapunten waarover een besluit moest worden genomen.

Alle fracties stemden in met het Voorontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland - Dorpsstraat 108 en 110, verbouwing van de huidige Coop supermarkt. Er was lof voor het traject waarbij de omwonenden goed betrokken werden en voor de verduurzaming en kwaliteitsverbetering van de huidige supermarkt.

Ook gingen alle fracties akkoord met het voorstel in te stemmen met de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem, (advisering omgevingskwaliteit) en geen zienswijzen in te dienen, met de jaarstukken van de Stichting Openbaar Onderwijs Vlieland 2021 en het jaarverslag en verslag Interbestuurlijk Toezicht Archief 2021, waarbij er complimenten waren voor de SOOV en voor de archiefmedewerkers van de gemeente Vlieland.

Motie vreemd aan de orde van de dag

Tenslotte werd besproken de ‘motie vreemd’ (niet op de agenda van de raad) ingediend door Lijst Fier, ABV en Lijst Stuivenga. Met de motie wordt het college verzocht “om proactieve ‘vroegsignalering’ uit te breiden naar een wellicht verborgen groep eilanders en hiervoor de informatie op korte termijn te delen via alle geëigende middelen om deze potentiële groep te bereiken en te ondersteunen”.

De fracties van NLV en Groenwit gaven aan dat de motie bijzonder sympathiek lijkt, maar dat ze de meerwaarde niet inzagen omdat er vanuit de gemeente al aan vroegsignalering wordt gedaan en er vanwege privacywetgeving niet méér mogelijk is dan dat er nu gebeurt. Burgemeester Schrier beaamde dit, er is een welzijnswerker annex energiecoach die zich hiermee bezighoudt en elke woensdag inloopspreekuur houdt. Een communicatiecampagne wordt voorbereid. Maar de motie kan worden gezien als een steun in de rug voor het uitvoeren hiervan. De heer Veerdig van Lijst Fier gaf aan dat dit inderdaad de bedoeling was en ook om de urgentie aan te geven.

Met vijf stemmen voor en vier tegen (NLV en Groenwit) werd de motie vervolgens aangenomen.

Om 22:25 uur sloot de voorzitter de vergadering.