Burgemeester Michiel Schrier zegt dat het bezoek van het Koninklijk Paar aan Vlieland op 9 mei heel geslaagd is geweest. Het paar was onder de indruk van de keuzes die de raad in het verleden heeft durven maken, zoals het bouwen van school De Jutter en Boswijk. De uitdagingen waar Vlieland voor staat qua leefbaarheid zijn goed onder de aandacht gebracht.

Vanuit de raad worden vragen gesteld over de stand van zaken rond het Armhuys, het lekkende dak van de school, de plannen van de school voor tiny houses en het parkeren en opslaan van bouwmaterialen langs de Havenweg. De wethouders beantwoorden de vragen.

Mevrouw Van der Plaat maakt gebruik van het burgerspreekrecht en spreekt haar zorg uit over het lichamelijk en geestelijk welzijn van jong personeel dat in de zomer op Vlieland werkt. Ze zijn vaak voor het eerst alleen van huis en komen in aanraking met andere normen en waarden, alcohol en drugs en groepsdruk. Bij wie kunnen zij terecht als het misgaat en hoe voorkomen we dit? Wethouder Vellinga zegt toe dat het college zich hierover zal buigen.

Dan staat de startnotitie Wonen als bespreekstuk op de agenda. Deze notitie is de start voor het opstellen van het Programma Wonen, een plan voor de komende jaren waarin de kansen en uitdagingen op het gebied van woningbouw worden benoemd. In de startnotitie worden uitgangspunten en kaders gegeven voor het participatietraject (het betrekken van inwoners). Ook wordt achtergrondinformatie gegeven over de bevolkingsopbouw, de grootte van huishoudens en staat er een kansenkaart in met mogelijke locaties voor het realiseren van woningen.
Alle fracties zijn positief over de startnotitie. NLV en GroenWit zouden de startnotitie graag meteen willen vaststellen om de snelheid erin te houden. Ook willen zij graag alvast verder met het onderzoek van de twee locaties gemeentehuis en oude bibliotheek. Lijst Fier vindt dat er eerst een goede analyse gemaakt moet worden over de periode 2000 tot nu en dat er ook naar andere oplossingen moet worden gezocht dan alleen maar woningen bouwen. De locaties gemeentehuis en bibliotheek moeten hiervan onderdeel uitmaken. Zij willen een breed participatietraject inzetten en niet nu al keuzes maken. Zij willen de volgende vergadering nog wijzigingen in de tekst van de notitie voorstellen. Wethouder De Jong zegt hierop dat hier vanavond de discussie over gevoerd had kunnen worden, dan had de startnotitie wel als beslispunt op de agenda kunnen staan. Ook Lijst Stuivenga en ABV willen de startnotitie niet meteen vaststellen. Wel zal er alvast worden gezocht naar een partij die het Programma Wonen gaat opstellen.

Het volgende agendapunt is de evaluatie van de pilot BOA. De vorige keer staakten de stemmen bij de stemming over het amendement van Lijst Fier. Lijst Fier trekt het amendement nu in omdat ze inmiddels een betere evaluatie hebben gekregen. De raad stemt in met het voorstel om een overeenkomst af te sluiten met de gemeente Harlingen om structureel een BOA in te zetten op Vlieland voor gemiddeld 20 uur per week.

Dan staat op de agenda het voorstel om een ontwerpverklaring van geen bedenking af te geven voor de versterking van de Waddendijk. Rijkswaterstaat is al enige jaren bezig met de voorbereidingen voor het versterken van de Waddendijk. Nu is de procedure zover dat een omgevingsvergunning is aangevraagd. Voor het verlenen van de vergunning moet worden afgeweken van het bestemmingsplan en hiervoor moet een afwijkingsprocedure worden gevolgd. Het college heeft met de aanvraag ingestemd en vraagt nu de gemeenteraad om hier ook mee in te stemmen door de gevraagde verklaring af te geven. Nadat wethouder De Jong vragen vanuit de raad heeft beantwoord over de rol van het stikstofbeleid, de aanwezigheid van Japanse Duizendknoop en de aansluitingen van de dijk aan de oost- en westzijde, stemt de raad met het voorstel in.