Op de agenda staat als bespreekstuk de startnotitie ‘Kansen locatie oude bibliotheek en gemeentehuis’. In deze notitie wordt voorgesteld om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn tot woningbouw op de locatie oude bibliotheek, maar ook op de locatie van het gemeentehuis. In plaats van het huidige gemeentehuis aan te passen zodat het voldoet aan de wettelijk verplichte duurzaamheidseisen, zou ook gekozen kunnen worden voor de bouw van een nieuw gemeentehuis op de locatie van de oude bibliotheek, waardoor de locatie van het gemeentehuis beschikbaar komt voor woningbouw. Er is al een vooronderzoek geweest naar deze mogelijkheid.

Het ABV, Lijst Fier en Lijst Stuivenga geven aan het gevoel te hebben met deze startnotitie al in een bepaalde richting gestuurd te worden. NLV en GroenWit vinden het een goed plan met kansen voor woningbouw.

Wethouder De Jong beantwoordt alle vragen en geeft aan dat zal worden onderzocht wat de kosten van de verduurzaming van het huidige gemeentehuis zullen zijn en dat deze worden afgezet tegen de kosten van de bouw van een nieuw gemeentehuis.

In de volgende raadsvergadering zal een besluit worden genomen over deze startnotitie.

Hierna wordt een besluit genomen over de startnotitie Gemeentelijk Programma Water en Riolering. In de startnotitie staat beschreven hoe er een vervolg zal worden opgesteld op het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2023. In het nieuwe plan wordt rekening gehouden met de nieuwste inzichten in ontwikkelingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid. De gemeenteraad stemt in met deze startnotitie.

Vervolgens stemt de raad in met een aanpassing in het bestemmingsplan Oost-Vlieland – Oostelijke eilandlodges camping Stortemelk. De Provincie heeft een zienswijze tegen het plan ingediend: zij wil dat er een natuurbeheerplan wordt opgesteld. Ook moest het ontwerpbestemmingsplan worden aangepast op basis van de laatste stikstofregels.

Over het voorstel om de eenjarige pilot (proef) uitbreiding van de inzet van BOA’s om te zetten naar een vaste inzet van gemiddeld 20 uur per week zijn de meningen verdeeld. Lijst Fier dient een amendement in omdat zij de conclusies uit de evaluatie van de pilot niet voldoende onderbouwd vinden en daarom de pilot met een jaar willen verlengen. Bij de stemming over het amendement staken de stemmen, waardoor het raadsvoorstel in de volgende vergadering opnieuw op de agenda komt.

Hierna stemt de raad in met het voorstel om een krediet van € 73.000 beschikbaar te stellen voor de inrichting van de tandarts- en orthodontiepraktijk in de Vliestroom.

En tot slot met het voorstel om geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de financiële stukken van de FUMO, de Friese omgevingsdienst.