Als eerste beslispunt staat op de agenda het vaststellen van het “beleid en meerjarenprogramma duurzame ontwikkeling 2023 – 2027”. Het Nationaal Klimaatakkoord verplicht de gemeente om de regie te nemen in de energietransitie op Vlieland. De energietransitie is een verandering in energiegebruik waarbij we steeds beter rekening houden met het milieu. Ook moet er meer hergebruik van materialen gaan plaatsvinden, een circulaire economie. In dit stuk staat wat de voornemens zijn van de gemeente, wat ze daarvoor in de periode 2023 – 2027 gaat doen en met welk budget.NLV dient een motie (een verzoek/opdracht aan het college) in om bij de afwateringsputten in de straat tegels te plaatsen met de tekst “Hier begint de zee, niets ingooien a.u.b.”.

Lijst Fier dient een motie in om, in navolging van de gemeente Texel, te streven naar een ‘plasticvrij Vlieland’ en hiervoor een actieplan op te stellen.

Lijst Fier en GroenWit dienen samen een amendement (een tekstwijziging) in waarmee aan het beleid wordt toegevoegd dat vanaf 2024 er geen nieuwe ontheffingen meer worden verleend voor personenauto’s en vrachtauto’s uit de meest vervuilende klasse van emissie (uitstoot van uitlaatgassen). Vervolgens moet elke twee jaar steeds de meest vervuilende emissieklasse voor beide categorieën vervallen om voor een ontheffing in aanmerking te kunnen komen. Zo wordt stapsgewijs het doel van een qua uitstoot ‘schoner wagenpark’ in 2034 bereikt. Een uitzondering wordt gemaakt voor de auto’s die de eilanders al in het bezit hebben en waarvoor ontheffing is verleend. En ook voor de oldtimers van de eilanders van 'Keep them Rolling’ met bouwjaar 1970 of ouder.

Beide moties en het amendement worden aangenomen.

Dan staat op de agenda het voorstel om het aantal miniwinkels in de Dorpsstraat uit te breiden van drie naar vijf. Op de reactie van Lijst Fier dat de oproep in de nieuwsbrief van de gemeente aan inwoners om hier hun mening over te geven wel wat breder had gekund, antwoordt de wethouder dat het voorstel dan had moeten gaan over het wijzigen van het beleid miniwinkels. Het huidig voorstel gaat enkel over een kleine wijziging in aantal.

Na stemming wordt het voorstel aangenomen.

Hierna wordt het voorstel om in 2023 € 35.000 subsidie te verstrekken aan de VVV unaniem afgewezen. Alle fracties geven aan de VVV wel belangrijk te vinden maar dringen aan op samenwerking van de VVV met het TPV. De VVV is een vereniging en het is aan de leden om een oplossing te vinden voor de bestuurlijke problemen en een eventueel gat in de begroting. De suggestie wordt gedaan om hulp te zoeken bij andere besturen.

Het voorstel om een budget van € 80.000 beschikbaar te stellen voor het voorbereidingstraject ‘Bedrijventerrein gasvrij’ wordt aangenomen. Nu de damwanden van de aanloophaven vernieuwd moeten worden doet zich de gelegenheid voor om collectoren in de damwanden te plaatsen waarmee warmte uit het zeewater kan worden gewonnen (aquathermie). Met het geld voor het voorbereidingstraject kan er een concreet plan worden uitgewerkt en een projectmanager worden aangesteld.

Het volgende agendapunt is het voorstel in te stemmen met de eindafrekening van de realisatie van Boswijk. Iedereen is het er over eens dat Vlieland trots mag zijn op het eindresultaat, wat al als voorbeeld dient voor andere gemeenten. Bovendien is het project volgens planning opgeleverd en is het in zijn geheel binnen de financiële lijntjes gebleven. De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Vervolgens stemt de raad in met de Kadernota 2024-2027. In dit stuk staan globaal de prioriteiten en de kosten van de gemeente voor de komende jaren.

Ook stemt de raad in met de eerste begrotingswijziging 2023.

Tot slot dient Lijst Fier een “motie vreemd” in (een voorstel over een onderwerp dat niet op de agenda staat). De motie heet Ruimte voor de Vlielander kunst- en cultuursector” en verzoekt het college om de beperkingen in de filmzaal van de bierbrouwerij op te heffen. Verschillende fracties geven aan dat de titel de lading niet dekt omdat het over maar één ondernemer gaat die hier niet in gekend is. Na een pleidooi van de wethouder om eerst met de betreffende ondernemer in gesprek te gaan om te kijken wat hij precies wil en dan eventueel op verzoek van de ondernemer een pilot (een proefperiode) toe te staan om vervolgens met een voorstel voor heroverweging te komen, trekt Lijst Fier de motie in.

Om 23:30 uur wordt de vergadering gesloten.