Burgemeester Schrier deelt mee dat de aanvraag van De Waddeneilanden voor de Regio Deal is toegekend. Dat betekent dat de Waddeneilanden 15,5 miljoen krijgen om te investeren in de leefbaarheid van de eilanden.

Er wordt geen besluit genomen over het wel of niet geven van subsidie aan de vernieuwing van De Noordwester maar het wordt wel besproken. De Noordwester heeft bij het Waddenfonds subsidie aangevraagd om het bezoekerscentrum te moderniseren. Het Waddenfonds kent 1 miljoen euro toe op voorwaarde dat de gemeente ook een subsidie toekent van 150.000 euro. Ook zou de gemeente een lening van 400.000 euro aan De Noordwester moeten verstrekken.

Twee insprekers namens de vrijwilligers van het bunkermuseum geven aan bezorgd te zijn over de toekomst van De Noordwester en willen daarom dat het bunkermuseum wordt losgemaakt van de stichting De Noordwester.

De inspreker namens het bestuur van de stichting De Noordwester zegt dat er niet alleen maar inkomsten van het bunkermuseum naar de stichting zijn gevloeid, de stichting heeft ook kosten gehad aan het bunkermuseum zoals salariskosten en vóór 2022 ook exploitatiekosten.

Hierna ontstaat een discussie in de raad waaruit blijkt dat de raad verdeeld is. Bijna alle raadsleden dragen De Noordwester wel een warm hart toe, maar sommigen vinden de subsidie vanuit de gemeente te hoog, vinden dat burgers er niet genoeg bij betrokken zijn, hebben geen vertrouwen in de plannen die zijn voorgelegd of denken dat er geen behoefte meer is aan een educatief centrum. Ook de commotie tussen de vrijwilligers van het bunkermuseum en stichting De Noordwester zien de raadsleden graag opgelost.

Andere raadsleden vinden een natuur-educatief centrum op het eiland juist heel belangrijk voor de uitleg aan onze gasten hoe we proberen met respect voor de natuur op het eiland te leven, nu en in de toekomst. Het is ook belangrijk als slechtweervoorziening.

Wethouder De Jong legt uit wat een unieke kans het is dat er nu in totaal al bijna 1,5 miljoen subsidie is toegezegd waarmee van De Noordwester een bruisend bezoekerscentrum gemaakt kan worden. Ook legt hij uit dat het voortbestaan niet afhangt van een bezoekersaantal van 20.000. De subsidieaanvraag is geen initiatief van de gemeente maar van de stichting De Noordwester. Het is een traject wat al heel lang loopt en waarbij in het begin wel vrijwilligers, personeel en bezoekers zijn betrokken.

Verder wijst hij op het Raadsbreed Akkoord waarin de belangrijke rol van de Noordwester wordt benoemd en waarin staat dat de plannen voor opwaardering van de Noordwester door de raad ondersteund zullen worden.

Over de wens van de vrijwilligers van het bunkermuseum dat de inkomsten van het museum terugvloeien naar het bunkermuseum zegt hij dat hierover met elkaar afspraken gemaakt kunnen worden.

Het raadsvoorstel komt in maart opnieuw op de agenda.

Op het hierna volgende raadsvoorstel wordt besloten geen medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemmingen van Dorpsstraat 63 en 65 ten behoeve van renovatie van Hotel de Wadden. Er zal samen met de eigenaar worden gekeken naar wat er nu de afgelopen jaren wel en niet is afgesproken.

Tot slot wordt op voorstel van alle raadsleden besloten om per inwoner één euro beschikbaar te stellen aan Giro555 voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.