Opnieuw staat de financiering van de vernieuwing van de Noordwester op de agenda. Er moet een besluit worden genomen over een subsidie van maximaal € 150.000 en een lening van € 400.000 door de gemeente aan de Noordwester. Dit laatste is nodig om de subsidie van 1 miljoen euro vanuit het Waddenfonds zeker te stellen.

In de periode na de raadsvergadering van februari zijn er gunstige ontwikkelingen geweest. De verhouding tussen de vrijwilligers van het Bunkermuseum en het bestuur van de Stichting Noordwester is verbeterd, namens de vrijwilligers zal er een zesde bestuurslid worden toegevoegd aan het bestuur van de Noordwester. Uit de informatiemiddag die is gehouden in de Noordwester blijkt een groot draagvlak onder inwoners.

Het raadsvoorstel wordt met zeven stemmen voor en één stem tegen aangenomen, waarbij Dick Visser zich onthoudt van stemming vanwege zijn positie als voorzitter van de Stichting De Noordwester.

De motie van Lijst Fier waarin het college wordt gevraagd om een projectleider aan te stellen, te streven naar het afbouwen van de jaarlijkse exploitatiesubsidie van maximaal € 135.000 en het spreiden van financiële risico’s door partijen als Staatsbosbeheer te betrekken wordt aangenomen.

De motie van het ABV om het gehele bestuur van de Noordwester te laten aftreden wordt door alle andere fracties afgewezen.

Hierna wordt het ontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland Dorpsstraat 108-110 vastgesteld. Verschillende fracties uiten hun complimenten over hoe omwonenden zijn betrokken bij de plannen voor een nieuwe supermarkt.

Vervolgens wordt besloten geld beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het openbaar groen aan de Lutinelaan. Wel roept een aantal fracties op om deze locatie wel mee te nemen in de binnenkort op te stellen Woonvisie als mogelijke locatie voor woningbouw. Wethouder De Jong wijst er op dat er afspraken zijn gemaakt met omwonenden en dat het college hier niet op terug mag komen. Bovendien is het perceel als geheel ongeschikt voor bebouwing vanwege kabels en leidingen en steile taluds.

Tot slot wordt de startnotitie herziening APV Vlieland 2011 vastgesteld. In de Algemene Plaatselijke Verordening staat de regelgeving die in onze gemeente geldt. Met de komst van de Omgevingswet zal een aanzienlijk deel van de regels worden overgeheveld van de APV naar het omgevingsplan.