De raadsleden N. Hopman, H. de Lang en I. Pieterse waren met kennisgeving afwezig evenals wethouder R. de Jong.

Naar aanleiding van het overzicht moties en toezeggingen wordt meegedeeld dat het warmtesysteem van het project Duinwijck Gasvrij werkend is. Omdat nog niet alles is uitgevoerd zoals is afgesproken volgens uitspraak van de arbitrage is het project nog niet opgeleverd.

NLV vraagt naar de boeteclausule. Burgemeester Schrier antwoordt dat het hier gaat om een overeenkomst waar de gemeente geen deel van uit maakt en dat hij het antwoord niet weet. Hij zal er schriftelijk op terugkomen.

Wethouder Vellinga deelt mee dat de gemeente WMO voorzieningen wel mag weigeren maar dat maatwerk voorop staat, dus per situatie moet worden bekeken wat de beste oplossing is.

Wethouder Vellinga meldt dat uit de bijeenkomst over de ‘scholierenboot’ die die middag is gehouden in elk geval is voortgekomen dat deze voorziening in stand moet worden gehouden. Een werkgroep gaat nu aan de slag met hoe dit gerealiseerd kan worden.

Informeren

Burgemeester Schrier deelt mee dat de aanvraag voor de Regiodeal is uitgegaan.

Op een vraag van het ABV naar inzicht in de boeken van Rederij Doeksen naar aanleiding van de aangekondigde tariefswijzigingen antwoordt hij dat de controle en verantwoording ligt bij de concessieverlener, het Ministerie. Naar aanleiding van de opmerking van ABV over de invulling van het bestuur van aan de gemeente gelieerde stichtingen zegt hij dat het aan de stichtingen zelf is, maar dat het een goed idee zou zijn om vacatures in Uit het kastje te publiceren zodat iedereen hierop kan reageren.

Op de vraag van ABV of er op Vlieland ook slachtoffers zijn van de toeslagenaffaire wordt schriftelijk antwoord toegezegd.

Het NLV vraagt of het college überhaupt heeft overwogen om de verrassend grote strook die is vrijgekomen na het verwijderen van de begroeiing tussen Lutinelaan en Dennenlaan te gebruiken voor tiny houses. Dit gezien de grote woningnood op Vlieland en de in het uitvoeringsprogramma Waddeneilanden afgesproken pilot tiny houses die in de eerste helft van 2023 op één van de Waddeneilanden moet worden gerealiseerd.

Burgemeester Schrier antwoordt dat de begroeiing is verwijderd omdat omwonenden hadden geklaagd over het gebrek aan zonlicht op de zonnepanelen en in hun tuinen. Er zijn aan de omwonenden al toezeggingen gedaan en afspraken gemaakt over de herbeplanting van dit openbare stuk grond. Het zou niet netjes zijn om nu nog iets anders voor te gaan stellen.

NLV concludeert dat het dus niet is overwogen en vraagt dit voortaan wel te doen als er ergens grond vrijkomt. Bovendien zou het geen kwaad kunnen hier toch nog een vragenrondje bij de omwonenden aan te wagen.
Lijst Fier sluit zich in deze bij NLV aan.

Vervolgens vraagt  NLV naar het standpunt van het college ten opzichte van het idee van school De Jutter om tiny houses te plaatsen rond de school voor (tijdelijk) personeel.

Namens portefeuillehouder De Jong antwoordt wethouder Vellinga dat er door het college welwillend naar het voorstel is geluisterd en dat er gekeken zal worden  naar wat er mogelijk is. Het college zal dit zo snel mogelijk oppakken en niet wachten op de nog te ontwikkelen Woonvisie.

Spreekrecht voor burgers

Tijdens het spreekrecht voor burgers uit mevrouw T.A. Renier-Willems haar grote zorgen over de staat van één van de mooiste panden van Vlieland, het Rijksmonument het Armhuys. Het staat nu al ruim twee jaar leeg en er wordt dus niet gestookt en geen onderhoud gepleegd. Zij wijst er op dat de eigenaar een zorgplicht heeft voor dit monument en dat de gemeente hierop de eigenaar kan aanschrijven en zelfs een dwangsom hieraan kan verbinden. Er is eventueel subsidie te verkrijgen voor het wind- en waterdicht maken van het monument.

Zij roept het college op niet langer te wachten en ervoor te zorgen dat het pand voor Vlieland behouden blijft. Eventueel zou overwogen moeten worden om het terug te kopen en in beheer van een stichting te geven, zodat iedereen er weer van kan genieten.

De gemeenteraad geeft te kennen de oproep van mevrouw Renier te onderschrijven.

Burgemeester Schrier zegt toe dat het college er alles aan zal doen om, desnoods door middel van handhaving, te zorgen voor behoud van het pand.

Besluiten

Vervolgens nam de raad de volgende besluiten:

  • In te stemmen met het delegeren van bevoegdheden aan het college van B&W tot vaststelling van delen van het Omgevingsplan en het Delegatiebesluit omgevingsplan Vlieland vast te stellen.
  • In te stemmen met het bindend adviesrecht inzake de in het besluit genoemde buitenplanse omgevingsplanactiviteiten en het besluit ‘Bindend advies buitenplanse omgevingsplanactiviteiten’ vast te stellen.
  • De vastgestelde Gemeenschappelijke Regeling van Hûs en Hiem ter kennisgeving aan te nemen en de Verordening Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit vast te stellen.

Hierna staat de aanvraag subsidie Waddenfonds voor verduurzaming aanloophaven op de agenda. Door microbacteriële aantasting van de damwanden moeten deze op korte termijn worden vernieuwd. Dit biedt de kans om gelijktijdig de energievoorziening in het havengebied te verduurzamen door de damwanden te voorzien van een systeem om warmte te winnen. Door deze techniek te koppelen aan zonthermie (warmte opwek door zonenergie) in combinatie met een ‘smart grid’ kan warmtevraag en aanbod slim worden gekoppeld. De koppeling van verschillende technieken maakt het systeem innovatief en kansrijk voor subsidie bij het Waddenfonds.

ABV dient een motie in met het verzoek aan het college om de raad te informeren over de maximale financiële bijdrage van de gemeente aan dit project, met of zonder subsidie en om rekening te houden met maatregelen om te voorkomen dat de damwanden weer vroegtijdig worden aangetast.

Burgemeester Schrier reageert op de motie met de stelling dat het nog niet mogelijk is om precies de gemeentelijk bijdrage aan te geven, eerst moet de subsidie zien  te worden verkregen. Uiteraard zal er goed naar gekeken worden naar bescherming van de damwanden.

Alle fracties stemmen in met het voorstel om de subsidie aan te vragen.

Bij het in stemming brengen van de motie staken de stemmen, waardoor deze de volgende raadsvergadering weer op de agenda zal staan.

Tot slot wordt besloten tot het verlengen met een jaar van het op 11 oktober 2021 vastgestelde controleplan 2021, controleprotocol 2021 en normenkader.

Om 20:40 uur sluit de voorzitter de vergadering, waarbij raadslid Visser zijn complimenten uitspreekt  jegens wethouder Vellinga voor de manier waarop ze tijdens haar eerste raadsvergadering waarnam voor haar collega wethouder De Jong.