Het seizoen staat weer voor de deur en raadslid De Lang vraagt naar de voortgang van de motie over Sociale Veiligheid die vorig jaar is aangenomen. Ze ziet daarin ook graag dat mensen met Alzheimer daarbij worden betrokken. Wethouder Vellinga geeft aan dat er bedrijfsbezoeken zijn geweest en dat de politie bij de ledenvergadering van de Ondernemersvereniging zal inspreken. Alzheimer krijgt aandacht bij het huiskamerproject, mantelzorgondersteuning en in de toekomstige woonvisie.

Raadslid Visser vraagt naar de stand van zaken rondom het Armhuis en roept het college op om actie te ondernemen voor de hoge grondwaterstand. Burgemeester Schrier beantwoordt namens de afwezige wethouder De Jong dat de gesprekken met de eigenaar van het Armhuis op dit moment stil liggen. Wethouder Vellinga neemt de beantwoording van de waterstand op zich met de toezegging dat er gezocht wordt naar oplossingen voor de plekken waar nu overlast wordt ervaren. 

Wethouder Vellinga meldt dat het initiatief om een lokale krant op te zetten inmiddels zover is dat binnenkort het eerste exemplaar verspreid gaat worden. De gemeente ondersteunt De Geitenbode met een financiële bijdrage waardoor alle inwoners een half jaar deze nieuwe krant ontvangen. De gemeentelijke nieuwsbrief Uit het Kastje wordt als vast onderdeel opgenomen in De Geitenbode.

Bij het agendapunt over het vaststellen van het toeristisch beleid heeft Lijst Stuivenga een motie voorbereid over de beddenboekhouding. De motie wordt onvoldoende gesteund, het voorstel krijgt complimenten en wordt wél aangenomen. De raad is zich bewust dat toerisme de kurk is waar onze economie op drijft en dat Brede Welvaart ook betekent dat die in balans is met leefbaarheid. Het toeristisch beleid wordt nu verder uitgewerkt op basis van vijf speerpunten en zal ook verweven worden met andere beleidsterreinen. Aandacht blijft er voor Vlieland als duurzame bestemming, mogelijke krimp, de gewenste kleinschaligheid, het aantrekkelijke dorpsgezicht, voldoende voorzieningen, de samenwerking tussen oudere en jongere ondernemers en de uitwisseling tussen de verschillende vormen van HoReCa.

Nu deze raadsperiode halverwege is, heeft het college een evaluatie gemaakt van het werken met een raadsbreed akkoord, startnotities en wethouders van ‘buitenaf’. De fracties geven een compliment aan de organisatie die na een moeilijke start nu goed op gang zijn met 56 uitvoeringspunten. Lijst Fier ziet graag een actualisatie van de Subsidieverordening uit 2007 toegevoegd en ABV wil dat ‘wonen’ meer urgentie krijgt in de tweede helft van deze raadsperiode. 

De Omgevingswet is op 1 januari van dit jaar eindelijk ingegaan. De Omgevingsvisie van de gemeente Vlieland is nu toe aan een eerste actualisatie. GroenWit dient een motie in om in alle raadsvoorstellen een verplichte paragraaf te wijden aan de verbinding met de omgevingsvisie. Het blijkt dat dit nog niet bij alle raadsvoorstellen gedaan wordt en hiermee wordt de opsteller van een voorstel zich er bewust van. De jonge raadsleden zien deze motie als een steun in de rug om te leren over het belang en de invloed van de omgevingsvisie.