Direct na de opening van de vergadering geeft burgemeester Schrier het woord aan raadslid Veerdig. Hij leest een gedicht van eilanddichter Gerda Posthumus voor, geschreven naar aanleiding van het overlijden van de Russische oppositieleider Navalny. Deze Rus had als motto ‘doe niet niets’. 

De vergadering volgt met een uitleg van wethouder De Jong over de stand van zaken bij Flidunen. Na een korte opening moest het zwembad afgelopen week weer sluiten. De herstelwerkzaamheden blijken niet het gewenste resultaat te hebben. Er wordt opnieuw gezocht naar een oplossing, maar door de hoge grondwaterstand kan het bad nu niet leeggepompt worden. De wethouder stelt de raad gerust dat het de extra kosten die hiervoor gemaakt worden en het uitblijven van inkomsten niet voor rekening van de gemeente zijn.

In het vragenuurtje stelt de heer Tammes van ABV een vraag over de verleende subsidie aan de buurtsportcoach. Wethouder Vellinga geeft uitleg over de rol van de gemeente en de taak- en financiële verdeling van betrokken partijen die bij deze subsidie zijn betrokken. Zijn andere vraag gaat over de huidige wateroverlast waarvan wethouder De Jong aangeeft dat hij die bij het Wetterskip aan de orde zal stellen.

Een feestelijk moment is de benoeming van de heer Van Rootselaar als raadscommissielid voor ABV.

Lijst Fier heeft een eigen initiatiefvoorstel voor het standplaatsenbeleid gemaakt, waar in deze vergadering een besluit over genomen moet worden. De heer Veerdig geeft Staatsbosbeheer een compliment voor het beschikbaar stellen van de locaties. Alle fracties stellen verduidelijkende vragen aan de indiener en de portefeuillehouder geeft inzage in de wensen en bedenkingen van het college. Ondanks de waardering voor de moeite om als fractie een initiatiefvoorstel te maken, wordt het voorstel van Lijst Fier na stemming niet aangenomen.

Het voorstel van het college om de wijze van heffen en inning van de toeristenbelasting aan te passen, wordt aangenomen. Lijst Fier wil met een amendement nog een wijziging toepassen, maar de meerderheid van de raadsleden ziet daar geen meerwaarde in. De huidige wijze van inning toeristenbelasting wordt nu geactualiseerd en er wordt gevolgd hoe het pilotproject met een digitaal nachtregister bij een aantal gemeenten verloopt.

Aan het einde van de geplande vergadering worden twee moties ingediend met opdrachten voor het college. De NLV dient een motie in naar aanleiding van het bericht dat De Noordwester gaat sluiten. De fracties geven complimenten aan het bestuur voor deze moedige beslissing. Duidelijk is dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de stichting ligt en niet bij de gemeente. Met de motie, die na een kleine wijziging mede wordt ingediend door Lijst Fier en GroenWit en in meerderheid wordt aangenomen, krijgt het college van de raad de gelegenheid om nog een keer goed te inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor natuureducatie en een natuureducatief centrum.

Daarmee komt het motto ‘doe niet niets’ dat aan het begin van de avond genoemd werd, weer terug.