Om 19:30 uur opent de voorzitter de vergadering. Wethouder Vellinga en wethouder De Jong geven informatie over de brief van de landelijke werkgroep behoud apotheekhoudende huisartsen en over de aannemer van Duinwijck Gasvrij die faillissement heeft aangevraagd.

Informeren

Wethouder Vellinga vertelt dat de gemeente Harlingen zich heeft teruggetrokken uit het intergemeentelijk beleidsteam, het team waarin beleidsmedewerkers van de bij de Dienst Sozawe aangesloten gemeenten samenwerken. De overige gemeenten willen wel samen verder gaan.

Wethouder De Jong vertelt over het gesprek van Friese wethouders met de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge waarin de zorgen van de Waddeneilanden over het gebrek aan woonruimte nog eens onder de aandacht zijn gebracht.

Burgemeester Schrier vertelt over zijn bezoek aan het Waddendiner in Den Haag, waar hij in een toespraak de Regio Deal van de Waddeneilanden, waarin zij financiële ondersteuning en betrokkenheid van het Rijk vragen, nog eens onder de aandacht heeft kunnen brengen van Tweede Kamerleden.

Tijdens het vragenuurtje meldt Henk Veerdig (Lijst Fier) namens alle fracties dat zij in het voorjaar in de Vliestroom een Politiek Café willen organiseren voor de inwoners van Vlieland.

Dick Visser (NLV) vraagt of het college wel alle kansen benut die zich voordoen om voor woningen te zorgen en Jan Doeke Tammes (ABV) vraagt hoe de gemeente omgaat met grond die al van de gemeente is.

Wethouder De Jong antwoordt dat niet alle grond geschikt is voor woningbouw en dat we ook de kwaliteit van de omgeving niet uit het oog mogen verliezen.

Jan Doeke Tammes (ABV) vraagt naar de financiële cijfers van de Noordwester.

Wethouder De Jong antwoordt dat de jaarrekening van de Noordwester bij het college is aangeleverd. De enige schuld die de Noordwester nu heeft is aan de gemeente. Een voorwaarde voor het krijgen van subsidie van het Waddenfonds is dat ook de gemeente subsidie geeft. Als dat verzoek wordt voorgelegd aan de raad kan de raad de financiële vooruitzichten van de Noordwester meenemen in zijn besluitvorming.

Bespreken

De notitie over het Programma biodiversiteit bebouwde omgeving wordt besproken. In dit stuk stelt de gemeente regels en maatregelen op met als doel de bebouwde omgeving zó in te richten dat er veel verschillende dieren en planten kunnen leven. Hiervoor is een werkgroep opgericht waaraan nog inwoners zullen worden toegevoegd.

Besluiten

Allereerst wordt het Bestemmingsplan Vlieland - Partiële herziening Buitengebied Vlieland opnieuw vastgesteld. In de vergadering van 19 december 2022 was dit al gebeurd maar dat besluit klopte niet met de tekst in de Strandnotitie. Het plan is nu vastgesteld met een aangepaste tekst waardoor het niet is toegestaan om het hele jaarrond permanente bouwwerken op het strand te hebben staan, behalve de twee strandpaviljoens.

Daarna wordt het College-uitvoeringsprogramma 2022-2026 vastgesteld. Dit is de planning van het college voor het uitvoeren van de opdrachten van de raad die in het Raadsbreed Akkoord staan.

In het raadsakkoord staat ook dat er een nieuw toeristisch beleid moet worden vastgesteld. Hoe het college dit wil doen staat in de Startnotitie Toeristisch Beleid. In het verleden was het doel zoveel mogelijk toeristen naar het eiland trekken, nu is het doel om een goede balans te vinden tussen toerisme en wonen en leven op het eiland. Alle fracties stemden met de startnotitie in, waarbij Lijst Fier erop wees dat er ook kritische (milieu-) organisaties bij betrokken moeten worden en NLV vroeg of de VVV en het TPV geen samenwerking zouden kunnen aangaan. Lijst Stuivenga zei het een juiste keuze te vinden om begeleiding door een professioneel bureau in te schakelen.

Het voorstel om door een hierin gespecialiseerd bedrijf (het Trimbos Instituut) onderzoek te laten doen onder jongeren en ouderen naar het (overmatig) gebruik van alcohol en drugs op het eiland en hoe we dit kunnen tegengaan en voorkomen, wordt met zes stemmen voor en drie stemmen tegen aangenomen. Mevrouw Hopman (NLV) vraagt zich af of dit wel een probleem is op Vlieland. Wethouder Vellinga legde uit dat al gebleken is uit cijfers van de GGD dat er op de Waddeneilanden meer alcohol wordt gebruikt dan in de rest van Friesland. De gemeente heeft vanuit het Rijk maar ook vanuit de regio de opdracht om hier iets tegen te doen. Het gebruik is vooral voor jongeren tot 18 jaar heel schadelijk voor hun gezondheid. Het onderzoek heeft op Ameland en Terschelling al geleid tot een op het eiland afgestemde aanpak van het middelengebruik.

Zonder veel discussie wordt hierna de Fryske Regiovisie Jeugdhulp 2023-2026 vastgesteld, een stuk dat gaat over de uitgangspunten over de uitgangspunten bij het inkopen en verlenen van jeugdzorg.

Het laatste punt op de agenda is de Kaderbrief 2024-2027 van de Veiligheidsregio Fryslân. Een document over de ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio. Met het voorstel om geen zienswijze in te dienen stemt de raad in. Burgemeester Schrier zegt aan Hedwig de Lang (GroenWit) toe dat hij schriftelijk haar vraag zal beantwoorden waarom de politie niet meer wil meebetalen aan de calamiteitencoördinator algemene meldkamer.

Om 21:55 uur was de vergadering afgelopen.