Opstellen Nieuw Toeristisch Beleid

De gemeente Vlieland wil graag nieuw toeristisch beleid opstellen. De centrale vraag is hierbij: hoe moet het toerisme op Vlieland zich duurzaam ontwikkelen zodat het aantrekkelijk blijft voor toeristen, zowel voor hen die rust zoeken als voor hen die meer vertier zoeken, maar het eiland ook een fijne plek blijft om te wonen en werken?

De gemeente heeft het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd gevraagd om dit beleid, samen met inwoners en ondernemers op het eiland, vorm te geven.

Voortgang opstellen Nieuw Toeristisch Beleid

Hieronder leest u welke stappen er worden doorlopen om tot het nieuwe toeristisch beleid te komen.

Een groen bolletje betekent 'afgerond'.
Een blauw bolletje betekent 'loopt nu'
Een grijs bolletje betekent 'moet nog'

 1. Afgerond: Startnotitie Nieuw Toeristisch Beleid -

  Op 30 januari 2023 heeft de gemeenteraad de Startnotitie Nieuw Toeristisch Beleid vastgesteld. 

 2. Afgerond: Opdrachtverlening opstellen Nieuw Toeristisch Beleid -

  Na een uitvraag waar door twee bureaus op is gereageerd besluit het college van burgemeester en wethouders de opdracht tot het opstellen van Nieuw Toeristisch Beleid voor Vlieland te gunnen aan het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd. Dit bureau heeft ruimschoots ervaring op dit gebied en heeft ook het gastenonderzoek voor Vlieland verricht. In hun aanpak is veel aandacht voor het participatieproces, het betrekken van de inwoners, ondernemers en organisaties van Vlieland.

 3. Afgerond: Startgesprek en gebiedsonderzoek -

  Het bureau voor Ruimte en Vrije tijd heeft Vlieland bezocht en er is een gesprek geweest met de gemeente Vlieland over het proces.

 4. Afgerond: Inventarisatie en analyse -

  Het bureau heeft in de maanden juni en juli een deskstudie van relevant beleid, relevante onderzoeken, trends en ontwikkelingen gedaan.

  Er zijn verkennende individuele gesprekken gehouden met ondernemers, belangenorganisaties, samenwerkingspartners uit de regio en promotionele organisaties. 

  Er is een inwonersonderzoek gehouden onder de inwoners van Vlieland door middel van een enquête. De respons op de enquête was goed, maar omdat hierbij de jongeren ondervertegenwoordigd waren is er nog apart een bijeenkomst geweest voor jonge inwoners, onder de 35 jaar, die goed bezocht is. 

  Er is een vraag- en aanbodanalyse op basis van de Leefstijlvinder gedaan. Het bureau heeft onderzocht of het aanbod aansluit op het bezoekersprofiel dat via het gastenonderzoek naar voren is gekomen. Hieruit volgt een analyse met de belangrijkste uitdagingen en kansen voor het toerisme op Vlieland.

 5. Afgerond: Werksessie 1 klankbordgroep

  Op 12 september is de eerste bijeenkomst geweest met de klankbordgroep, een goede afvaardiging van de sector én maatschappelijke organisaties. De belangrijkste uitkomsten uit deskstudie, gesprekken en inwonersonderzoek werden hierbij geduid. De klankbordgroep kon aangeven wat opvalt en wat ze eventueel nog miste.  Wat betekenen de uitkomsten voor de mogelijke ambities en ideeën als het gaat om toerisme op het eiland? Waar moeten we rekening mee houden. Samen zijn de eerste richtingen geschetst.

 6. Nog te doen: Draagkracht in beeld: balanstafel -

  Met het inwonersonderzoek (zie eerder) krijgen we al belangrijke informatie over de sociale draagkracht van het eiland. Ook de fysieke draagkracht is van belang. Om in kaart te brengen of en in welke mate de fysieke draagkracht (natuur, erfgoed, openbare ruimte, mobiliteit, duurzaamheid) wordt overschreden gaan we met experts op deze terreinen een zogenaamde ‘balanstafel’ organiseren.

  Zo krijgen we zowel inzicht in de positieve effecten van toerisme, maar ook daar waar er sprake is van balansopgaven

 7. Nog te doen: Kaderstellende deel beleid uitwerken -

  Op basis van voorgaande stappen wordt het kaderstellende deel van het beleid in concept uitgewerkt. Daarbij wordt ingegaan op de ambitie, belangrijke randvoorwaarden (welke ontwikkelingen zijn wel of niet wenselijk én passend bij de gemeente) en worden thema’s benoemd waar de gemeente de komende jaren op in gaan zetten.

 8. Nog te doen: Werksessie 2 klankbordgroep en aparte bijeenkomst gemeenteraad -

  Op 6 november wordt de raadscommissie geïnformeerd over wat er is opgehaald en wat de denkrichting is en kan de raad zijn aandachtspunten meegeven.
  Tijdens een tweede werksessie met de klankbordgroep op 7 november wordt de conceptvisie aangescherpt én een eerste richting gegeven aan de mogelijke strategie.

 9. Nog te doen: Brede stakeholdersbijeenkomst -

  Op een eiland als Vlieland gaat toerisme iedereen aan: ondernemers, organisaties, inwoners. Daarom wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om nog input te geven voor het beleid in een brede stakeholdersbijeenkomst, begin december. Ook leden van de gemeenteraad nemen hier aan deel.  

 10. Nog te doen: Conceptbeleid bespreken

  Het bureau werkt het beleid als eindconcept uit en bespreekt deze ambtelijk en met de portefeuillehouder.

 11. Nog te doen: Vaststellen nieuwe Toeristisch Beleid -

  Het bureau levert het definitieve beleidsstuk op. Dit zal ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad in de raadsvergadering van 18 december 2023.