De inhoud is geladen.

Opstellen Nieuw Toeristisch Beleid

De gemeente Vlieland is bezig nieuw toeristisch beleid op te stellen. De centrale vraag is hierbij: hoe moet het toerisme op Vlieland zich duurzaam ontwikkelen zodat het aantrekkelijk blijft voor toeristen, zowel voor hen die rust zoeken als voor hen die meer vertier zoeken, maar het eiland ook een fijne plek blijft om te wonen en werken?

De gemeente heeft het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd gevraagd om dit beleid, samen met inwoners en ondernemers op het eiland, vorm te geven.

Voortgang opstellen Nieuw Toeristisch Beleid

Hieronder leest u welke stappen er worden doorlopen om tot het nieuwe toeristisch beleid te komen.

Een groen bolletje betekent 'afgerond'.
Een blauw bolletje betekent 'loopt nu'
Een grijs bolletje betekent 'moet nog'

 1. Afgerond: Startnotitie Nieuw Toeristisch Beleid -

  Op 30 januari 2023 heeft de gemeenteraad de Startnotitie Nieuw Toeristisch Beleid vastgesteld. 

 2. Afgerond: Opdrachtverlening opstellen Nieuw Toeristisch Beleid -

  Na een uitvraag waar door twee bureaus op is gereageerd besluit het college van burgemeester en wethouders de opdracht tot het opstellen van Nieuw Toeristisch Beleid voor Vlieland te gunnen aan het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd. Dit bureau heeft ruimschoots ervaring op dit gebied en heeft ook het gastenonderzoek voor Vlieland verricht. In hun aanpak is veel aandacht voor het participatieproces, het betrekken van de inwoners, ondernemers en organisaties van Vlieland.

 3. Afgerond: Startgesprek en gebiedsonderzoek -

  Het bureau voor Ruimte en Vrije tijd heeft Vlieland bezocht en er is een gesprek geweest met de gemeente Vlieland over het proces.

 4. Afgerond: Inventarisatie en analyse -

  Het bureau heeft in de maanden juni en juli een deskstudie van relevant beleid, relevante onderzoeken, trends en ontwikkelingen gedaan.

  Er zijn verkennende individuele gesprekken gehouden met ondernemers, belangenorganisaties, samenwerkingspartners uit de regio en promotionele organisaties. 

  Er is een inwonersonderzoek gehouden onder de inwoners van Vlieland door middel van een enquête. De respons op de enquête was goed, maar omdat hierbij de jongeren ondervertegenwoordigd waren is er nog apart een bijeenkomst geweest voor jonge inwoners, onder de 35 jaar, die goed bezocht is. 

  Er is een vraag- en aanbodanalyse op basis van de Leefstijlvinder gedaan. Het bureau heeft onderzocht of het aanbod aansluit op het bezoekersprofiel dat via het gastenonderzoek naar voren is gekomen. Hieruit volgt een analyse met de belangrijkste uitdagingen en kansen voor het toerisme op Vlieland.

 5. Afgerond: Werksessie 1 klankbordgroep

  Op 12 september is de eerste bijeenkomst geweest met de klankbordgroep, een goede afvaardiging van de sector én maatschappelijke organisaties. De belangrijkste uitkomsten uit deskstudie, gesprekken en inwonersonderzoek werden hierbij geduid. De klankbordgroep kon aangeven wat opvalt en wat ze eventueel nog miste.  Wat betekenen de uitkomsten voor de mogelijke ambities en ideeën als het gaat om toerisme op het eiland? Waar moeten we rekening mee houden. Samen zijn de eerste richtingen geschetst.

 6. Afgerond: Draagkracht in beeld: balanstafel -

  Met het inwonersonderzoek (zie eerder) krijgen we al belangrijke informatie over de sociale draagkracht van het eiland. Ook de fysieke draagkracht is van belang. Om in kaart te brengen of en in welke mate de fysieke draagkracht (natuur, erfgoed, openbare ruimte, mobiliteit, duurzaamheid) wordt overschreden gaan we met experts op deze terreinen een zogenaamde ‘balanstafel’ organiseren.

  Zo krijgen we zowel inzicht in de positieve effecten van toerisme, maar ook daar waar er sprake is van balansopgaven

 7. Afgerond: Kaderstellende deel beleid uitwerken -

  Op basis van voorgaande stappen wordt het kaderstellende deel van het beleid in concept uitgewerkt. Daarbij wordt ingegaan op de ambitie, belangrijke randvoorwaarden (welke ontwikkelingen zijn wel of niet wenselijk én passend bij de gemeente) en worden thema’s benoemd waar de gemeente de komende jaren op in gaan zetten.

 8. Afgerond: Werksessie 2 klankbordgroep en informeren raadscommissie -

  Op 6 november 2023 werd de raadscommissie geïnformeerd over wat er inmiddels door het bureau aan input was opgehaald bij inwoners en ondernemers.

  Notitie raadscommissie 6 november 2023 nieuw toeristisch beleid

  Presentatie raadscommissie 6 november 2023 nieuw toeristisch beleid


  Tijdens een tweede werksessie met de klankbordgroep op 7 november werd de conceptvisie aangescherpt én een eerste richting gegeven aan de mogelijke strategie.

 9. Afgerond: Brede stakeholdersbijeenkomst -

  Op een eiland als Vlieland gaat toerisme iedereen aan: ondernemers, organisaties, inwoners. Daarom werd iedereen in de gelegenheid gesteld om nog input te geven voor het beleid in een brede stakeholdersbijeenkomst op 12 december 2023 in Badhotel Bruin. In de bijlagen de uitkomsten van het inwonersonderzoek (enquête) die eerder was gehouden en die tijdens de stakeholdersbijeenkomst zijn besproken. U kunt de bijlagen bekijken door hieronder op één van de knoppen te klikken:

  Rapportage inwonersonderzoek Nieuw Toeristisch Beleid Vlieland

  Verdieping inwonersonderzoek Nieuw Toeristisch Beleid Vlieland

 10. Afgerond: Bijeenkomst speerpunten nieuw toeristisch beleid -

  Richting de laatste fase

  Er is ondertussen veel informatie opgehaald, onder andere door een inwonersonderzoek en gesprekken met ondernemers en andere betrokkenen. We gaan op dit moment richting de laatste fase van het traject.

  Bijeenkomst 23 januari 

  De opgehaalde informatie hebben we vertaald naar een aantal speerpunten waar we met het beleid de komende jaren op in willen zetten. We vragen uw feedback op deze speerpunten en uw ideeën voor wat we met elkaar concreet zouden kunnen doen. Daarom houden we een brede bijeenkomst voor inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden, op dinsdag 23 januari , om met ons mee te denken en invulling te geven aan de speerpunten van beleid. De bijeenkomst wordt gehouden in Badhotel Bruin van 19:30 tot 22:00 uur.

  Wat gaan we doen?

  Tijdens deze bijeenkomst delen wij met u wat wij tot dusver hebben opgehaald en met welke speerpunten we aan de slag willen. We scherpen dit samen met u aan en vragen uw ideeën over de mogelijke uitvoering; wat zouden gemeente en andere partijen kunnen of moeten doen?

 11. Afgerond: Conceptbeleid bespreken

  Het bureau werkt het beleid als eindconcept uit en bespreekt deze ambtelijk en met de portefeuillehouder.

 12. Afgerond: Vaststellen nieuwe Toeristisch Beleid -

  Het bureau levert het definitieve beleidsstuk op. Dit is besproken in de raadscommissievergadering van 11 maart 2024. 

  In de raadsvergadering van 11 maart 2024 is het 'Toeristisch beleid gemeente Vlieland 2024, Werken aan balans' vastgesteld.