Procedure voor de toewijzing van sociale-huurwoningen op Vlieland

Een ieder die belangstelling heeft voor een sociale huurwoning op Vlieland kan zich inschrijven  in de Registratie Woningzoekenden, die wordt bijgehouden door de gemeente Vlieland. Degene die wordt ingeschreven als woningzoekende ontvangt daarvan schriftelijk bericht, waarbij in ieder geval het inschrijfnummer, de ingangsdatum en het toegekende aantal punten wordt vermeld.
Er worden geen sociale huurwoningen toegewezen aan belangstellenden zonder economisch-maatschappelijke binding.

Voor de volgende omstandigheden worden punten toegekend aan de inschrijving als woningzoekende:

 • Economisch-maatschappelijke binding: 150
 • Per maand van inschrijving: 1
 • Voor doorstromers: per maand van bewoning huidige sociale-huurwoning: 1

Als er een woning beschikbaar komt voor verhuur wordt dat gepubliceerd in het gemeentelijke huis-aan-huis informatieblad en op de website van de gemeente Vlieland. Belangstellenden die zijn opgenomen in de Registratie Woningzoekenden kunnen hun belangstelling voor deze specifieke woning kenbaar maken via het inschrijfformulier dat men kan downloaden van de website of afhalen bij de balie van het gemeentehuis.

Uitgangspunt is dat de woning verhuurd wordt aan de belangstellende met het hoogste aantal punten. Wel gelden er voor bepaalde woningen bepaalde voorrangsregels. Deze regel(s) worden bij de publicatie van de woning vermeld.
Als voor een bepaalde woning twee of meer belangstellenden zich hebben gemeld met hetzelfde aantal punten, wordt de woning verhuurd aan de woningzoekende die het langst staat ingeschreven. Indien de aanvangsdatum van de inschrijving hetzelfde is wordt er door middel van loting beslist.
De beslissing van het college wordt gepubliceerd in het gemeentelijke huis-aan-huis informatieblad waarbij bekend wordt gemaakt welke woning is verhuurd, wat het inschrijfnummer is van de kandidaat die bij WoonFriesland is voorgedragen, de datum van inschrijving in de Registratie Woningzoekenden en het aantal punten dat deze kandidaat had op de sluitingsdatum van de reactietermijn voor de betreffende woning.

Daarnaast gelden de volgende regels:

 1. De minimumleeftijd voor het inschrijven in de Registratie Woningzoekenden is 18 jaar.

 2. Het ruilen van woonruimten tussen huurders en eigen-woningbezitters wordt toegestaan, onder voorbehoud van toestemming door WoonFriesland en de gemeente Vlieland. Dit om daarmee bij te dragen aan de mogelijkheden van inwoners tot het realiseren van een wooncarrière op het eiland.

 3. Inwoners die in een eigen woning wonen en deze uit eigen beweging besluiten te verkopen buiten de categorie van mensen met een economisch-maatschappelijke binding, kunnen pas punten voor inschrijfduur opbouwen vanaf het moment dat hun woning verkocht is.

 4. Woningen kunnen in het algemene belang, om maatschappelijke redenen, buiten de verdeling gehouden worden door het college.

 5. Een inschrijving in de Registratie woningzoekenden wordt doorgehaald indien:

  • aan de woningzoekende in de gemeente een bij het huishouden passende woonruimte is aangeboden en deze door de woningzoekende is aanvaard

  • de woningzoekende daarom verzoekt

  • de woningzoekende is overleden

  • de woningzoekende gedurende drie jaar niet actief heeft gereageerd op een passende woonruimte

  • de woningzoekende een aangeboden, bij het huishouden passende woonruimte, heeft geweigerd terwijl hier naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders geen gegronde redenen voor zijn aangevoerd

  • de woningzoekende fraudeert met zijn inschrijfgegevens om hierdoor een voorrangspositie te krijgen op een andere woningzoekende

 6. Het college kan een kandidaat huurder bij WoonFriesland voordragen in afwijking van het puntensysteem in noodsituaties waarin het toepassen van het puntensysteem tot ongewenste situaties zou leiden (hardheidsclausule).