De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente en vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente. De raad controleert het college van burgemeester en wethouders. De leden van de gemeenteraad worden elke vier jaar gekozen. De gemeenteraad bestaat uit fracties van meerdere partijen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de partijen van de coalitie en de oppositie. De oppositie heeft geen bestuurlijke vertegenwoordiging in het college van burgemeester en wethouders.

De gemeenteraad heeft drie belangrijke rollen:

  • Kaderstellen
  • Controleren
  • Vertegenwoordigen

Instrumenten van de raad:

De raad kan gebruik maken van instrumenten. Dat zijn o.a.:

  • het recht van amendement
  • het recht van motie
  • het recht van initiatief
  • het recht van onderzoek/enquête
  • het recht op het stellen van vragen.

Meer weten over de instrumenten van de raad? Lees dan de informatie op instrumenten van de raad.

Hoe werkt de gemeenteraad?

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting of de bouw van een nieuwe woonwijk, het begint met een besluit van de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft drie belangrijke taken: de gemeenteraad stelt het beleid vast, controleert het college van burgemeester en wethouders en  vertegenwoordigt de inwoners van Vlieland.

De raadsleden zorgen ervoor dat uw stem klinkt in het gemeentehuis. Zij moeten dus goed weten wat er leeft op Vlieland.

Raadslid zijn is geen baan. Naast hun raadswerk hebben de raadsleden vaak gewoon werk. Zo staan raadsleden midden in de samenleving.

De raad bepaalt het beleid

De raad stelt kaders en controleert het college. Kaders stellen betekent dat de raad de grote lijnen van het beleid van de gemeente bepaalt en via de begroting aangeeft wat het mag kosten. De raad kan het college richtlijnen meegeven, voordat het college ergens mee aan de slag gaat.

De raad heeft ook een belangrijke controlerende taak. Het college voert het beleid uit, maar de raad controleert of het college zijn taken goed uitvoert. Past het beleid van het college binnen de lijnen die de raad heeft uitgezet? Doet het college waar de raad om heeft gevraagd? Om dat goed te kunnen beoordelen moet het college verantwoording afleggen aan de raad.

Werkwijze gemeenteraad

De gemeenteraad van Vlieland houdt elke maand een Raadsvergadering. De vergaderingen van de gemeenteraad worden gehouden in de Raadzaal van het gemeentehuis en zijn openbaar.

Raadscommissie

Twee weken vóór de reguliere raadsvergadering vergadert de Raadscommissie met als doel informatie te verzamelen om de besluitvorming voor te bereiden.  De agendapunten die op de agenda van de volgende raadsvergadering staan worden besproken met de portefeuillehouder van het college en de behandelend ambtenaar. Hier kunnen alle vragen gesteld worden die nodig zijn om tot een evenwichtig gevormde mening te komen. Er vindt geen debat of oordeelsvorming plaats en er wordt ook geen besluit genomen.

Commissieleden

Alle raadsleden zijn ook lid van de Raadscommissie. Daarnaast mag elke fractie één commissielid benoemen van buiten de gemeenteraad die in de Raadscommissie het woord mag voeren namens de fractie.

Hoe werkt de raadscommissie

Eén van de raadsleden is voorzitter van de raadscommissie. De fracties mogen één eigen raadslid of één (door de raad benoemd) commissielid aan de tafel hebben om vragen te stellen over het onderwerp. Per gespreksonderwerp kan de samenstelling van de deelnemers aan de tafel wisselen. Ook inwoners kunnen bij een agendapunt aan de tafel komen en het woord voeren. De raadscommissievergaderingen zijn openbaar en worden live uitgezonden. Presentaties door derden of inwoners die een onderwerp onder de aandacht willen brengen krijgen een plek in de raadscommissievergadering.

Raadsvergadering

In de raadsvergadering wordt het debat gevoerd en worden de besluiten genomen over de voorstellen van het college.

De gemeenteraad heeft twee ronden om over het voorstel te debatteren, wat zijn de verschillende meningen van de diverse fracties in de gemeenteraad? Kunnen ze elkaar overtuigen van hun standpunt? Ook kunnen de raadsleden een motie (verzoek) of amendement (wijzigingsvoorstel) indienen.

Als de besluiten zijn genomen gaat het college van Burgemeester en Wethouders de besluiten uitvoeren.