Vergadering Adviescommissie Watersysteembeheer Vlieland

Wetterskip Fryslân maakt bekend dat op donderdag 5 oktober er een openbare vergadering  wordt gehouden van de Adviescommissie Watersysteembeheer Vlieland in dorpshuis De Vliestroom, vanaf 10:40 uur.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Verslag vorige vergadering: 6 april 2021
 4. Bestuurlijke mededelingen
 5. Mededelingen van beheer

6.a Vanuit Rijkswaterstaat

  • Suppletie Vlieland
  • Stand van zaken project Dijkversterking

6.b. Vanuit Gemeente Vlieland

  • Voortgang van het Gemeentelijk Programma Water en Riolering
  • Uitvoering proefvlak bekleding glooiing Zuiderstrand

6.c Vanuit Wetterskip Fryslân

 • Vervangen effluentleiding RWZI
 • Rioolpersleiding bij Stortemelk

7. Wat verder ter tafel komt
8. Rondvraag
9. Sluiting

Voor aanmelding voor de vergadering, informatie of het opvragen van stukken kunt u contact opnemen met de heer H. Hijlkema via tel. 058-292 2222.