Wat is het?

Onder de naam 'watertoeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf op vaartuigen die aanwezig zijn in wateren binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook, door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

De belasting wordt geheven per etmaal of een gedeelte daarvan dat een niet-ingezetene verblijf heeft gehouden in het watergebied zoals bedoeld in artikel 1 van de Verordening Watertoeristenbelasting in het belastingjaar.

Wat doen we met de opbrengst van de watertoeristenbelasting?

De gemeente is belast met onder meer de aanleg en instandhouding van de wegen, brandweer, openbare verlichting, fiets- en wandelroutes en plantsoenen. Geen van deze taken is kostendekkend. Vanuit het rijk ontvangt de gemeente voor elke inwoner een vergoeding om deze taken toch te kunnen uitvoeren. Voor watertoeristen die Vlieland bezoeken ontvangt de gemeente echter geen uitkering. Omdat zij ook gebruik maken van de gemeentelijke voorzieningen, wordt van hen in de vorm van een watertoeristenbelasting een bijdrage gevraagd.

Tarieven 2023

  • De belasting bedraagt€ 2,20 per persoon vanaf de leeftijd van 4 jaar, per etmaal of een gedeelte daarvan.