Omgevingsplan aanpassen

Wat is het?

In een omgevingsplan staan alle regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving en staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het omgevingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het omgevingsplan aan te passen dan wel daarvan af te wijken.

Omgevingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen

Hoewel iedereen een aanpassing in het omgevingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van nieuwe woonhuizen of de nieuwbouw van een pand in de Dorpsstraat. In die gevallen is een aanpassing van het omgevingsplan gewenst. Voor kleinere activiteiten kunt u vragen om af te wijken van het omgevingsplan zonder de inhoud van het omgevingsplan zelf te wijzigen.

Hoe werkt het?

Door bij de gemeente een aanpassing in het omgevingsplan aan te vragen, kunt u de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen. Iedereen die hier belang bij heeft, mag een aanpassing aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u in het gebied woont. Voor de aanpassing van de regels is een procedure nodig waarbinnen een ieder de gelegenheid krijgt om er iets van te vinden.

Wat moet ik doen?

Bestaand omgevingsplan

U vraagt de gemeente om het bestaande omgevingsplan aan te passen. Wanneer de gemeente het met u eens is, kan het omgevingsplan worden aangepast. Het kan zijn dat u daarvoor zelf verantwoordelijk bent voor participatie.

Nog niet definitief omgevingsplan

Een omgevingsplan dat nog niet definitief is, wordt een ontwerpbestemmingsplan genoemd.

  • De gemeente maakt na een voorbereidingsprocedure met onder meer de benodigde participatie een ontwerpomgevingsplan. Dit wordt van tevoren bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad en hier op de website[A1] .
  • Bekijk het ontwerpomgevingsplan via Regels op de kaart op het Omgevingsloket of op het gemeentehuis.
  • U kunt binnen 6 weken nadat het ontwerpomgevingsplan bekend is gemaakt uw mening geven.
  • De gemeente stelt daarna het omgevingsplan vast.
  • Wanneer u het met de aanpassing niet eens bent, kunt u dit binnen 6 weken nadat de gemeente het plan heeft vastgesteld, aangeven. Dit wordt beroep aantekenen genoemd en doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wat heb ik nodig?

Om duidelijk te maken waarom u het omgevingsplan wilt aanpassen, geeft u bij uw aanvraag de volgende documenten aan de gemeente:

  • Een omschrijving van uw plannen
  • tekeningen van de situatie zoals die nu is én van de nieuwe situatie
  • Situatietekeningen en/of een plattegrond
  • Een goede ruimtelijke onderbouwing: Waarom moet het omgevingsplan worden aangepast of waarom moet er van worden afgeweken?

Extra informatie

Let op! Is het omgevingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan heeft u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Deze vraagt u aan via de website van het Omgevingsloket.