De inhoud is geladen.

Opstellen nieuwe woonvisie: Programma Wonen 2024 - 2028

De gemeente Vlieland laat een nieuwe woonvisie opstellen, het Programma Wonen. Het zal een compleet programma zijn waarin we benoemen welke kansen we zien voor woningbouw en op welke locatie dit mogelijk is. Tegelijkertijd moet er worden gekeken naar voor welke doelgroepen we willen bouwen en aan wat voor woonruimte er behoefte is. En hoeveel mensen kunnen er eigenlijk op Vlieland wonen?

Een aantal van deze thema's wordt ook eilandenbreed opgepakt in de uitvoering van het programma Waddeneilanden waarvoor de eilanden een Regio Deal hebben gesloten. 

Uiteraard worden de inwoners van Vlieland nauw betrokken bij de opstelling van het Programma Wonen door middel van een intensief participatieproces.

Voortgang opstellen Programma Wonen

Hieronder leest u welke stappen er worden doorlopen om tot het nieuwe Programma Wonen te komen.

 • Een groen bolletje betekent 'afgerond'.
 • Een blauw bolletje betekent 'loopt nu'
 • Een grijs bolletje betekent 'moet nog'
 1. Afgerond: Startnotitie Programma Wonen 2023-2027 vastgesteld -

  In de raadsvergadering van 19 juni 2023 heeft de gemeenteraad de startnotitie Programma Wonen vastgesteld.
  Ook is er een budget van €35.000 toegekend voor de uitvoering van dit traject.

 2. Afgerond: Start traject opstellen Programma Wonen -

  Aan bureau Sweco is de opdracht verstrekt om een nieuw, breed gedragen Programma Wonen op te stellen. Hierbij wordt de mening van de inwoners van Vlieland meegenomen. Er zal een enquête worden gehouden en er worden participatieavonden georganiseerd.

 3. Afgerond: Enquête nieuw Programma Wonen -

  Tot en met donderdag 16 november was er voor Vlielanders de gelegenheid om de enquête in te vullen. De uitkomsten van de enquête zullen worden gedeeld op de Brede Participatieavond op dinsdag 28 november in Badhotel Bruin.

 4. Afgerond: Jongerengesprek -

  Omdat een van de belangrijkste speerpunten voor de nieuwe woonvisie gaat over de woonbehoefte van jongeren en starters op het eiland, werd er op maandagavond 27 november een apart gesprek voor jongeren georganiseerd.

  De opkomst deze avond was onverwachts groot: zeker 20 jong volwassen Vlielanders waren in de raadzaal aanwezig en nog eens 9 online via Teams. Zie ook dit nieuwsbericht over de jongerenavond.

 5. Afgerond: Participatieavond -

  Op dinsdag 28 november werd er een bredere participatieavond georganiseerd voor alle inwoners, waaronder ook raadsleden, samenwerkingspartners en ondernemers. Op deze avond werden onder andere de resultaten van de enquête besproken en konden de aanwezigen aangeven of ze zich in bepaalde stellingen herkenden.

 6. Momenteel bezig: Bewonersavond -

  Na een uitgebreid onderzoek en participatietraject ligt er een concept Programma Wonen. Dit programma moet richting geven aan het beleid op het gebied van volkshuisvesting en woningbouw op Vlieland. Waar willen we in 2030 staan, kan de gemeente voldoende regie voeren om de doelstellingen te realiseren en hoe willen we daar komen?

  Op dinsdag 11 juni vanaf 19.30 uur is er in Badhotel Bruin een avond voor bewoners. Er wordt dan een terugkoppeling van de uitkomsten van de inwonersonderzoeken gegeven en een inkijkje in het programma. Het is niet meer bedoeld om inbreng op te halen.

  Het Programma Wonen wordt in de raadsvergadering van juli vastgesteld en daarvóór wordt het in de raadscommissie van 17 juni besproken. U kunt tijdens deze raadscommissie nog wel hierover uw mening geven door in te spreken of mee te praten. Zie ook de mededeling hieronder.

 7. Nog te doen: Extra raadscommissievergadering -

  Op maandag 17 juni, aanvang 19.00 uur is er een extra raadscommissie met als onderwerp het concept Programma Wonen.
  Als inwoner, ondernemer of organisatie kunt u meepraten in de raadscommissie. U zit dan aan tafel bij de commissieleden. Als meeprater krijgt u als eerste het woord om uw reactie te geven over het onderwerp. De commissieleden kunnen u daarna vragen stellen en u kunt zelf ook reageren op hetgeen er wordt gezegd. 

  Door het Programma Wonen op deze manier in de raadscommissie te bespreken krijgen de raadsleden een completer beeld van het onderwerp, waardoor ze in de raadsvergadering van 15 juli een weloverwogen besluit kunnen nemen.

  U bent van harte welkom om de raadscommissievergadering bij te wonen. De vergadering is ook rechtstreeks te beluisteren via de website van de gemeente.

 8. Nog te doen: Vaststellen nieuwe Programma Wonen -

  Alle input vanuit de enquête en de participatiemomenten zijn meegenomen bij het schrijven van het programma wonen. Het Programma Wonen zal worden vastgesteld in de raadsvergadering van 15 juli 2024.