Deze pagina geeft een overzicht van de nu geldende regels die betrekking hebben op reclame-uitingen in de Dorpsstraat. Dit overzicht bevat geen nieuwe regels, maar enkel een samenvatting van de nu geldende regels. Voordat we nader ingaan op de samenvatting zullen wij eerst een uiteenzetting geven van de genomen besluiten.

Overzicht regelgeving
In de Algemene Plaatselijke verordening Vlieland[1] (Hierna: APV) worden in verschillende artikelen regels gegeven voor reclame:

  • 1:1 : Definitiebepaling
  • 2:10 : Plaatsen voorwerp op de openbare weg
  • 2:42 : Plakken en kladden
  • 4:15 : Verbod hinderlijke en gevaarlijke reclame
  • 5:7 : Parkeren van reclamevoertuigen

Ook in de Bouwverordening Vlieland[2] staan regels voor reclame. De bouwverordening is van toepassing op het moment dat er sprake is van een bouwwerk[3] dat nodig is om reclame te dragen. Dit kan bijvoorbeeld een metalen of houten geraamte zijn. De Bouwverordening kent een aantal verboden waarvan het college een ontheffing mag verlenen wanneer het gaat om reclame:

  • 2.5.7 en 2.5.8 : Reclame mag niet met een constructie uitsteken op de voorgevel
  • 2.5.9 : Het is verboden een constructie voor reclame op de weg te bouwen
  • 2.5.28 : Het is verboden om de bouwhoogte te overschrijden

In het Beleid uitstallingen en terrassen 2011[4] wordt gesproken over verankeringen.

  • Op 4 december 2022 heeft het college besloten dat verankeringen niet voor banners en beach-vlaggen gebruikt mogen worden.
  • Op 14 januari 2023 heeft het college besloten dat ook andere reclame-objecten niet verankerd mogen worden in gemeentegrond[5].

Als laatste gaat ook de Welsstandsnota[6] in op reclame. Hierin staat het volgende over reclame in de Dorpsstraat:

Beschermd Dorpsgebied - Aanvullende criteria
Reclame
Reclameaanduiding op en aan de gevels moet ondergeschikt zijn aan en mag geen storende invloed hebben op het straat- en bebouwingsbeeld. Een reclameaanduiding op en aan de gevel moet qua vormgeving zijn afgestemd op de architectuur van de gevel en de omgeving. Op een zelfstandig pand mogen maximaal twee reclameaanduidingen zijn aangebracht. Reclameobjecten moeten als regel geplaatst worden op het bovenste deel van het begane grondgedeelte van de gevel. Ze zijn qua afmetingen ondergeschikt aan de afmetingen van gevel en geveldelen. Materiaal en kleur van reclameobjecten moeten in harmonie zijn met de gevel waarop ze zijn geplaatst. Lichtreclame is niet toegestaan.


[1] Vindplaats: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR680692/1(externe link)

[2] Vindplaats: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR317239(externe link)

[3] Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond

[4] Vindplaats: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR680697/1(externe link)

[5] Alle collegebesluiten kunt u vinden op: https://www.vlieland.nl/collegebesluiten

[6] Vindplaats: https://docplayer.nl/50638914-Gemeente-vlieland-herziene-welstandsnota.html(externe link)

Samenvatting
Reclame is in beginsel toegestaan in de Dorpsstraat, met de beperking dat er maximaal 2 reclameaanduidingen op of aan de gevel van het pand aanwezig mogen zijn. Hierbij is het belangrijk dat reclame op de openbare weg wel passend is in het gebied. Op het moment dat er een constructie nodig is om de reclame te laten staan, moet de eigenaar van de reclame-uiting een vergunning aanvragen bij het college. Hierbij is reclame die verankerd moet worden niet toegestaan, maar mag een los, verplaatsbaar, bord wel.