Planning en voortgang werkzaamheden

Bekijk hier de planning en voortgang van het dijkversterkingsproject

 • Een groen bolletje betekent 'afgerond'.
 • Een blauw bolletje betekent 'loopt nu'
 • Een grijs bolletje betekent 'moet nog'
 1. Afgerond: Week 2 | archeologisch onderzoek op het Wad

  Er wordt archeologisch onderzoek verricht op het Wad. Er worden tien bigbags gevuld met Wad bodem. Deze worden in Heerenveen uitgezeefd onder begeleiding van een archeoloog van het bedrijf RAAP. Met dit onderzoek willen we onderzoeken of er mogelijk archeologische waarde in de bodem zit, zodat we daar tijdens de uitvoering van het project rekening kunnen houden.

  Daarnaast vindt er milieukundig onderzoek plaats op de dijk. Het bedrijf Grondslag gaat met een boorwagen en handboren enkele gaatjes in de dijk prikken. Uiteraard worden die gaatjes weer netjes dichtgemaakt. Met dit onderzoek willen we zeker weten dat we met voldoende milieukundige zorg het project uitvoeren.

 2. Afgerond: Week 3 | Bouwkundige staat woningen wadkant Dorpsstraat opnemen

  In deze week wordt de bouwkundige staat (binnen en buiten) van de panden met oneven nummers in de Dorpstraat opgenomen. Het onafhankelijk expertisebureau Vermeer gaat de inspecties uitvoeren voor Boskalis. De bewoners zijn middels een brief op de hoogte gesteld.

 3. Afgerond: Week 4 | Voorbereidende werkzaamheden

  Er zijn volop activiteiten op en rond de dijk. Proefsleuven worden gegraven op de rand Postweg / Waddendijk. Daarnaast worden de acht gloppen voorzien van een, af te sluiten, deur aan de zijde van de dijk en er worden twee uitkijkpunten geplaatst. Het kunstwerk Vogel gaat in depot en er vinden voorbereidingen plaats om de loswal te gaan bouwen. Via deze loswal wordt gedurende het project materiaal vanaf zee aan land gebracht.

 4. Afgerond: Week 5 en 6 | Voorbereidende werkzaamheden

  Pontons worden voor de loswal geplaatst en de aansluiting van de loswal op de dijk wordt tot stand gebracht. De dam vanaf het losponton komt vlakbij het gemeentehuis, aan de Wadkant van de dijk tegen het buitentalud aan te liggen. Hierna gaat Boskalis in week 7 starten met het leveren en verwerken van het zand wat in de voorbelasting van de dijk aan de Wadkant komt.

 5. Afgerond: Week 7 | aanleg dam van losponton naar de dijk

  Deze week is de dam van het losponton naar de dijk aangelegd. Iets verlaat door de slechte weersomstandigheden van de laatste weken. Over deze dam worden de materialen benodigd voor de dijk aangevoerd. Het kunstwerk met de vogel erop is deze week naar het gemeentedepot afgevoerd. Als het werk klaar is zal het herplaatst worden op nagenoeg dezelfde plaats.

 6. Afgerond: Week 8 | bouw aanvoerdam

  De aanvoerdam wordt afgebouwd en er wordt een start gemaakt met het aanbrengen van de voorbelasting. Deze belasting van zand ligt op de buitenkant van het talud en deels op de Wadplaat. 

  Deze week wordt het uitvoeringsontwerp met RWS en Boskalis afgerond. Dit ontwerp geeft aan wat de uitvoering buiten moet gaan bouwen.

 7. Afgerond: Week 9 | aanbrengen voorbelasting

  Deze belasting van zand ligt op de buitenkant van het talud en deels op de Wadplaat.

 8. Afgerond: Week 10 | 4 - 8 maart

  We gaan verder met het aanbrengen van de voorbelasting over het gehele traject. Ook zijn we volop met werkvoorbereiding en uitvoering het project aan het uitwerken en inkopen. Rond deze tijd worden de uitzichtpunten gebouwd. Het standbeeld van Willem de Vlamingh zal worden herplaatst. Het beeld staat nu net in de nieuwe dijk en zal een paar meter verzet worden.

 9. Afgerond: Bewonersavond in Badhotel Bruin - 13 maart

  Wij kijken terug op een prima informatieavond met een mooie opkomst. We willen u erop wijzen dat vragen stellen altijd kan en mag. U kunt contact opnemen met:

  Dries Hof, omgevingsmanager Boskalis (06 51 09 02 75) en/of 
  Dirk Bruin, gebiedsconcierge (06 29 29 49 42)

  De presentatie die deze avond is gegeven kunt u hier downloaden.

 10. Afgerond: Week 11 | 11 - 15 maart

  De voorbelasting tussen de aanlanding en Postweg wordt als eerste op hoogte gebracht. De stenen op het Wad worden tussen de aanlanding en Coupure naar buiten gedraaid en ook hier wordt een start gemaakt met de voorbelasting. Onze ecoloog heeft rondgelopen over het project en het ecologisch vrijgegeven. De grasmat wordt geklepeld, gefreesd en afgevoerd. Ze wordt dusdanig behandeld en opgeslagen dat het materiaal na het project weer terugkomt op de dijk. Ook de klinkers uit de onderhoudsweg worden verwijderd en opgeslagen. De twee uitkijklocaties in de brede gloppen worden aangebracht. Mooie plek om af en toe een kijkje te nemen.

 11. Afgerond: Week 12 | 18 - 22 maart

  Ook deze week wordt er zand aangevoerd voor de voorbelasting richting Havenplein. De graszoden worden afgevoerd naar Friesland en in een depot opgeslagen. De laatste klinkers en trappen worden van de dijk verwijderd zodat het grondwerk van het binnentalud kan worden uitgevoerd. Zoals u al op de dwarsprofielen heeft kunnen zien gaat het binnentalud van 1 : 2 naar 1 : 3. (zie ook de presentaties bovenaan deze pagina)

 12. Afgerond: Week 13 | 25 - 29 maart

  Deze week gaan we waarschuwingsbordjes op de deuren schroeven en u allen verzoeken het werkterrein niet te betreden. Tijdens de informatieavond hebben we ook een oproep aan u allen gedaan ons hierbij te helpen en ook de toeristen aan te spreken als zij toch op de dijk komen. Eind deze week wordt het eerste schip met klei geleverd wat verwerkt zal worden op het binnentalud. De zandaanvoer voor de voorbelasting zal rond deze tijd worden afgerond.

 13. Afgerond: Week 14 | 1 - 5 april

  Wij horen dat bewoners trillingen ervaren en nemen dat serieus. De huidige trillingsmeters geven tot op heden lage waarden aan. Zoals ook aangegeven tijdens de bewonersavond worden er twee extra trillingsmeters geplaatst en zal er in twee panden een zogenaamd Bonderzoek plaatsvinden. De bewoners zijn ondertussen geïnformeerd. Op de dijk gaan we verder met het afwerken van het binnentalud en maken we een start met het aanbrengen van het teenschot. Dit is een houten schot wat in de teen van de nieuwe dijk op de aansluiting Wad / dijk wordt geplaatst.

 14. Afgerond: Week 15 | 8 -

  De werkzaamheden als grondwerk en teenschot plaatsen gaan verder. Deze week staan de steenzetters gepland die beginnen met het aanbrengen van de basalt. Een prachtig oud ambacht waarbij de mannen vanaf het teenschot omhoog de basaltstenen handmatig plaatsen.

 15. Afgerond: Week 16 | 15 - 21 april

  Maandag 15 april. De officiële dag dat er in Nederland een aanvang gemaakt kan gaan worden met het openmaken van de dijk. Nu hebben we dat op Vlieland aan de binnenkant al gedaan ( met maatregelen) maar we mogen vanaf vandaag ook de buitenkant openmaken. We gaan deze week verder met het aanbrengen van het teenschot. Dit is in de teen van de dijk en de basis voor de opbouw van de dijk.

  Het grondwerk aan de binnenkant gaat verder. Het vrijkomende zand wordt aan de buitenkant als voorbelasting gebruikt.

  Vrijdag 19 april is de officiële opening van de dijk gepland. Met een grote groep mensen van Rijkswaterstaat , Gemeente, Staatsbosbeheer en Boskalis lopen we dan over de dijk van Havenplein naar Postweg.

 16. Afgerond: Week 17 | 22 – 26 april

  We gaan deze week verder met het plaatsen van het teenschot en de steenzetters starten met hun werk. Het buitentalud krijgt hiermee wat meer vorm. Het grondwerk loopt door, er wordt klei verwerkt op het binnentalud en u ziet een bulldozer op het werk het binnentalud onder een helling van 1 : 3 schuiven.

  Maandag 22 april staat er een oefening van de KNRM gepland bij Boskalis op de loswal.

 17. Afgerond: Week 18 | 29 april – 3 mei

  Het werk begint wat repeterend te worden. Aanbrengen teenschot, steenzetters op de dijk, buitenkant profileren en binnenkant afwerken.

 18. Afgerond: Week 20 | 6 mei en later

  Werkzaamheden als grondwerk, teenschot plaatsen en steen zetten gaan repeterend verder. 

  De voorbereiding om de duiker te verplaatsen gaat ook verder. Het aanbrengen van een damwand op de plaats van de duiker staat gepland voor eind mei. We bouwen eerst de wadkant ( de uitstroomkant) van de duiker waarna we in juni verder gaan met het vervangen van de duiker door de huidige dijk (van rond 300 mm naar rond 600 mm).

 19. Afgerond: Week 21 en 22

  De kleilaag van de oude dijk wordt eraf gehaald.  Een deel van het oude zandlichaam van de dijk wordt ontgraven en naar de buitenkant van de dijk gebracht. Tijdens dit graafwerk wordt de binnenkant meteen in het nieuwe hellingshoek gezet, de nieuwe dijk wordt minder stijl dan de oude. Als dit nieuwe profiel is gemaakt, wordt de dijk weer bekleed met klei, en door het heen- en weer rijden van de bulldozer aangedrukt tot een stevige kleilaag wat daarmee de nieuwe binnenkant van de dijk wordt.

  De zogenaamde teenconstructie van de dijk, het houten schot vanwaar de basaltbekleding wordt aangebracht, wordt verder in oostelijke richting aangelegd. Achter het plaatsen van het teenschot komt de aanleg van de kreukelberm aan, dit is de laag breuksteen die in een strook op het wad voor het teenschot wordt aangebracht. Voordat het steen tegen het teenschot wordt gelegd, komt er eerst geo-doek onder. Op de plaatsen waar het teenschot staat, en de kreukelberm is aangebracht kan het zetwerk van basalt beginnen.  

 20. Afgerond: Week 22

  Naar verwachting wordt in deze week een nieuwe duiker aangebracht ter hoogte van het Tromp’s Huys. Deze buis onder de dijk wordt vervangen door één met een grotere diameter, hiervoor moet een doorsnede van de dijk gemaakt worden.  Vanwege de aansluiting op de bestaande afvoerbuizen vanuit het dorp wordt het Trompglop tijdelijk gestremd vanwege ook graafwerkzaamheden aan de binnenzijde van de dijk. 
  Een deel van dit werk bestaat uit het aanbrengen van damwand, grote stalen planken die heiend of trillend op zijn plaats moeten worden gezet. Door deze werkzaamheden kan er geluid- en trillingenoverlast plaatsvinden, met name voor de direct aanwonenden. 

 21. Afgerond: Werkzaamheden aan de dijk inweek 23 t/m 26

  Verder aanbrengen Teenconstructie vanaf Dorpstraat 23 tot aan het havenplein. De teencontructie is het houten schot dat de voet van de dijk aan de zijzijde vormt. Nadat de teen van de dijk is geplaatst wordt er betongranulaat wordt aangebracht als grondverbetering in dijkvoet.

  Als de teen van de dijk, hardhouten palen waartegen het teenschot leunt is geplaats, wordt aan de zeezijde de kreukelberm aangebracht, een ongeveer drie meter brede strook waar breuksteen met stenen van 10 tot 60 kilogram op zwart geodoek wordt gelegd.

  Grondwerk aan het buitentalud in de strook tussen dorpsstraat 109 en 181, waarna er betongranulaat wordt aangebracht als erosie beschermende laag op de ondertafel. Als dit ligt, wordt er direct voor het aanbrengen van basalt geodoek  met een laag filtersteen aangebracht. Dit gereed, kunnen er bij laag water basaltzuilen worden gezet.

  Klei van het boventalud wordt ontgraven en in depot op het binnentalud gebracht. Vanwege ruimtegebrek wordt het afgewerkte binnentalud gedurende het werk als tijdelijke opslagruimte gebruikt.

  Het verder opruimen van delen van de oude dijk, bestaande uit, het opnemen van de doorgroeistenen op het boven talud, het opnemen van de basalton op het boventalud, het opnemen van de basalt op de het onder talud, het verwijderen van de oude puin en vlijlagen, het ontgraven van de kleilagen op het bestaande talud, op het binnentalud in depot zetten van de vrijkomende klei vanaf buitentalud, terug aanvullen van zand als kernmateriaal en voorbelasting

  De buitenberm wordt bekleed vanaf dorpsstraat 181 tot 135. 

  Doek aanbrengen op de zandbaan en daarop de fundering laag voor het waterbouwasfalt.

  Dit waren de voornaamste werkzaamheden tot 28 juni.
  In deze week, 26, kwam de tentconstructie van west naar oost helemaal gereed, die begint bij het westerseveld en eindigt bij het havenplein. Tevens kwam de daar tegen liggende kreukelberm helemaal gereed. De steenzetters kunnen nu over de hele dijk de steenbekleding aanbrengen, beginnende met de onderste laag tot even boven de normale hoogwaterlijn met beton, daarboven een brede strook met basalton, de betonnen vervanger van het natuurlijke basalt.