De raadsvergadering begon dit keer om 15:00 uur ’s middags. Allereerst werden de beide kandidaat-wethouders benoemd en beëdigd. Zowel Marijke Vellinga als Roel de Jong gaven aan enorm veel zin te hebben in hun nieuwe baan en zoals de voorzitter van de selectiecommissie Hedwig de Lang zei: en nu aan het werk!

Informeren

Vervolgens waren er een paar mededelingen vanuit het college over de stand van zaken met betrekking tot de ‘scholierenboot’, het Armhuys, de brandstoftoeslag van Rederij Doeksen, en gasboringen in de Waddenzee.

Besluiten

Het eerste beslispunt was de begrotingswijziging stelpost Omgevingswet en Gemeentefonds. Omdat de stemmen in de vorige vergadering staakten, stond het nu opnieuw op de agenda. Lijst Fier had een amendement ingediend omdat zij van mening waren dat er meerdere offertes zouden moeten worden opgevraagd, omdat de milieueffectrapportage, waar nu een extra investering voor nodig is, geen onderdeel uitmaakt van de oorspronkelijke opdracht die aan bureau RHO is verstrekt.

Na hoofdelijke stemming werd het besluit inclusief het amendement aangenomen, waarbij NLV en GroenWit tegen het amendement stemden omdat zij er in dit geval niet de meerwaarde van inzien en dit een extra belasting van de ambtelijke dienst inhoudt.

Vanwege de reactietermijn stond ook een voorstel om in te stemmen met de Meerjarenkoers 2023-2026 en Regionaal Risicoprofiel 2022-2025 van de Veiligheidsregio Fryslân op de agenda. Het voorstel werd unaniem aangenomen.

Begroting 2023

Vervolgens werd de gemeentelijke Begroting 2023 besproken. Dit gebeurde aan de hand van de ‘algemene beschouwingen’. Elke partij gaf zijn zienswijze op de plannen voor 2023. (Klik op de kopjes voor de volledige teksten van de Algemene Beschouwingen).

Algemene Beschouwingen Lijst Fier

Lijst Fier stelde vragen over de volgende onderwerpen in het raadsakkoord: de uitbreiding van handhaving, versterking van het autoluwe karakter, openbare verlichting, verkeersonveiligheid, de plannen met de Noordwester, een op te stellen beleidsnota Kunst en Cultuur, de formulering van inclusiviteit, een nieuw op te stellen uitvoeringsprogramma Duurzaamheid, de toekomst van de afvalinzameling en het project efficiëntere oplegging toeristenbelasting.

Algemene beschouwingen NLV

NLV stelde dat binnen hun partij een veranderslag is gemaakt waarmee zij willen laten zien meer te zijn dan de partij voor en door ondernemers. Zij refereerden aan de mogelijke financiële gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de gemeente en onderstreepten het belang van burgerparticipatie. Ook benoemden zij de belangrijke samenwerking tussen de eilanden en het belang van goed onderwijs en het instandhouden van de scholierenboot.

Voorts adviseerden zij het college een breed gedragen beleidsplan Kunst en Cultuur te ontwikkelen en in vervolg op het plaatsen van de ‘toekomststoel’, een participatietraject op te zetten voor de Vlielandse jeugd.

Tot slot wezen zij op het belang om ver vooruit te kijken bij het verduurzamen en riepen zij het college op om in het belang van de woningbouw alert te blijven op wat er te koop komt in het dorp, welke mogelijkheden dit biedt en hier snel op te acteren.

Algemene beschouwingen ABV

ABV refereerde aan de opvang van vluchtelingen waar ook Vlieland een rol in zal moeten spelen. Zij wezen op de financieel kwetsbare positie van de gemeente. Stichtingen en verenigingen die subsidie van de gemeente krijgen zouden een resultaatverplichting moeten hebben. Financiële risico’s zijn verder de Noordwester, de verduurzaming van het eiland, de kosten van het noodzakelijke Waddenkantoor, de verduurzaming van het gemeentehuis en het sociaal domein.

Algemene beschouwingen GroenWit

GroenWit riep op tot het werken aan de onderlinge verhoudingen en zei wensen mee te willen geven om te verwerken in het nog op te stellen collegeprogramma. Zij pleitten voor budget voor het oprichten van een onafhankelijke lokale nieuwkrant. Verder vroegen zij naar de ‘Quick Win’ Vliehorst, de evaluatie van de BOA, de concessieverlening Openbaar Vervoer en de concessie Veerdiensten, aandacht voor gebruik van het OV en de fiets, de mogelijkheid voor eilanders om de auto aan de wal te stallen, groot onderhoud van de fietspaden, een bushalte bij de jachthaven, gladheidsbestrijding bij Boswijk, openbare verlichting met bewegingssensoren, een goede verbinding met de wal, met de buureilanden en een goede internetverbinding. Verder naar de plannen voor de Noordwester, het integraal Kindcentrum, aandacht voor laaggeletterdheid, maatschappelijke stages, onderhoud en renovatie van de Nicolaaskerk, jeugdzorg en integrale armoedebestrijding. Ook onderstreepten zij het belang van samenwerking met de Provincie op het gebied van de waterhuishouding en van de voorbeeldfunctie van de gemeente op het gebied van verduurzaming. Voor wat betreft het oneigenlijk gebruik van woningen op Vlieland werd gevraagd of de BOA hier ook een rol in kan vervullen. En of de doorstroming tussen sociale huurwoningen bevorderd kan worden door huurders die kleiner willen gaan wonen tegemoet te komen qua huur. Tot slot wees GroenWit erop dat de gemeente niet alles zélf moet willen doen, maar indien nodig professionals moet inhuren.

Algemene beschouwingen Lijst Stuivenga

Lijst Stuivenga gaf aan de volgende kanttekeningen bij de begroting te willen plaatsen. Er zou rekening moeten worden gehouden met de toegenomen inflatie. De burger zou niet moeten worden belast met hogere gemeentelijke heffingen maar juist ontlast.

Alle fracties complimenteerden de ambtelijke dienst en met name de onderbezette afdeling financiën voor de totstandkoming van de gemeentelijke begroting.

Burgemeester Schrier beantwoordde de gestelde vragen waarna er een korte schorsing volgde.

Amendementen

In tweede termijn dienden GroenWit en Lijst Stuivenga amendementen in.

Het amendement van GroenWit om ook de concessie veerdiensten toe te voegen aan speerpunt nr 2 in het Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat, werd na stemming verworpen. Alleen GroenWit en ABV stemden vóór.

Het amendement van GroenWit om een speerpunt 6 (Inzet voor de programmalijn “Optimaal Bereikbaar & Verbonden”) toe te voegen aan Programma 3, Economische zaken, werd na hoofdelijke stemming aangenomen waarbij alleen de heer Visser van NLV tegen stemde.

Het amendement van Lijst Stuivenga om de indexering van de gemeentelijke belastingen niet op 3% maar op 1,5% vast te stellen en dit te dekken uit de Algemene Reserve werd na stemming verworpen, waarbij alleen Lijst Stuivenga vóór stemde.

Vervolgens werd de Begroting 2023 unaniem vastgesteld, waarbij raadslid Stuivenga een stemverklaring aflegde waarbij hij verklaarde tegen de indexering van 3% van de gemeentelijke heffingen te zijn.

Sluiting

Om 18:25 uur sloot de voorzitter de vergadering.

Klik hier om de raadsvergadering terug te kijken of te luisteren.(externe link)