De Omgevingswet

Nederland heeft veel verschillende wetten en regels voor onze omgeving. Voor inwoners en ondernemers is het vaak niet duidelijk wat per gebied wel en niet mogelijk is en wie daarover gaat. Daarom komt er één nieuwe wet die al deze wetten bundelt en moderniseert: de Omgevingswet. Het was de bedoeling dat de wet op 1 januari 2023 zou ingaan, maar dat wordt nu 1 januari 2024.

Als gemeente Vlieland werken we stap voor stap naar het eindplaatje van de Omgevingswet toe, met als doel alles rond vergunningaanvragen eenvoudiger en overzichtelijker te maken. Dit doen we samen met de inwoners, ondernemers en andere organisaties en gemeenten.

De fysieke leefomgeving

Ieder levend wezen wil een omgeving waarin het goed leven is. Niet alleen nu, maar ook voor de toekomst. De Omgevingswet gaat over alles in die omgeving. In deze wet wordt gesproken van de 'fysieke leefomgeving', een begrip dat staat voor datgene wat je ziet, voelt en ruikt. Bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, sloten, rivieren, bossen, enzovoort.

De gemeente Vlieland wil samen met haar bewoners optrekken waar het gaat om de inrichting van de fysieke leefomgeving. De nieuwe Omgevingswet geeft ruimte voor maatwerk, zodat rekening gehouden kan worden met de bijzondere waarden van Vlieland. We willen wat goed is behouden en samen met inwoners en ondernemers zorgvuldig én slagvaardig werken aan verbeteringen in onze gemeente. Zo zorgen we ervoor dat Vlieland haar authentieke karakter en de waarden van rust, ruimte en duisternis behoudt en tegelijk een plek is waar het fijn leven is.

Wat doet de gemeente Vlieland?

De belangrijkste instrumenten uit de Omgevingswet voor de gemeente zijn de Omgevingsvisie, Programma’s en het Omgevingsplan. In deze documenten regelen we wat we willen met onze leefomgeving, hoe we dat gaan uitvoeren en wat wel en niet mag. Dit bepalen we niet alleen, maar samen met inwoners, ondernemers en iedereen die daarover wil meepraten en meedenken. 

De gemeente Vlieland heeft inmiddels een Omgevingsvisie. Bij het opstellen hiervan zijn inwoners zoveel mogelijk betrokken. Er is een enquête uitgezet, er zijn interviews gehouden, de leerlingen van de school zijn erbij betrokken en er hebben diverse gesprekken met inwoners en stakeholders plaatsgevonden. 

Daarnaast is als ervaring uit het traject voor de Omgevingsvisie een participatiebeleid opgesteld. Dat participatiebeleid schrijft voor op welke wijze de gemeente haar inwoners gaat betrekken bij het opstellen van haar instrumenten en het dynamisch houden daarvan. In het beleid staat ook wat aan participatie wordt verwacht van initiatiefnemers bij voorgenomen activiteiten. U kunt het participatiebeleid onderaan deze pagina als pdf-document downloaden.

De gemeente Vlieland is begonnen met het opstellen van het Omgevingsplan. Onderdeel van dat plan zijn een nieuw Kwaliteitsdocument (vervanging van de Welstandsnota) en archeologische en cultuurhistorische waardenkaarten. Bij al deze stappen betrekken we deskundigen, bewoners en ondernemers om tot een instrument te komen dat voldoet aan de wensen die zijn uitgesproken in de enquête die gehouden is bij de Omgevingsvisie.

De gemeente bereidt tevens een aantal Programma’s voor: wonen, biodiversiteit in de bebouwde omgeving, recreatie en toerisme, e.d. De Omgevingsvisie moet de ruimte bieden voor het opstellen van Programma’s.

Tot slot bereidt de gemeente zich voor op de veranderingen die nodig zijn om straks vergunningen te kunnen verlenen, de dienstverlening op een hoog en bereikbaar niveau te houden, de digitale systemen op orde te hebben en te kunnen werken met de Omgevingswet.

Bekijk hier een video over de Omgevingswet(externe link)

Laatste nieuws rond de invoering van de Omgevingswet