Toelichting verzamelaanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking

Iedere inwoner van Vlieland ontvangt elk jaar de aanslag gemeentelijke belastingen. Ook de eigenaren van onroerend goed op Vlieland die geen inwoner zijn, ontvangen zo’n aanslag. Met deze aanslag worden de volgende belastingen opgelegd, voor zover ze voor u van toepassing zijn:

 • onroerendezaakbelasting (bij eigenaren van woningen en bij gebruikers en eigenaren van bedrijfspanden)
 • afvalstoffenheffing (kosten afvalinzameling huishoudens)
 • reinigingsrechten (kosten inzameling bedrijfsafval)
 • rioolheffing
 • hondenbelasting
 • precariobelasting (voor het gebruik van openbare gemeentegrond zoals de Dorpsstraat)

De toeristenbelasting en de forensenbelasting staan niet vermeld op de verzamelaanslag. Als die belastingsoorten voor u van toepassing zijn, ontvangt u daarover afzonderlijk bericht.

Digitale belastingbalie

De gemeente Vlieland heeft bovendien een digitale belastingbalie. U kunt zelf uw belastinggegevens inzien en een aantal van uw belastingzaken regelen. Om gebruik te kunnen maken van de digitale belastingbalie moet u wel beschikken over een DigiD-code. U kunt met de digitale belastingbalie onder andere:

 • uw aanslag bekijken
 • uw WOZ-beschikking bekijken
 • uw taxatieverslag bekijken en afdrukken
 • een bezwaarschrift indienen
 • kwijtschelding aanvragen
 • een betalingsregeling aanvragen
 • uw automatische incasso regelen
 • een hond aan- of afmelden voor de hondenbelasting
 • uw aanvragen raadplegen

Waardebepalingen woningen en bedrijfspanden

Op de belastingaanslag staat ook de WOZ-waarde vermeld van de woning waarin u woont of van het bedrijfspand dat u gebruikt: de aanslag is ook een WOZ-beschikking. De WOZ-waarde is van belang voor de onroerendezaakbelasting maar kan ook voor andere belastingen die voor u van belang zijn zoals die van het waterschap of voor de inkomstenbelasting. Daarom wordt in deze toelichting ook ingegaan op die WOZ-waarde.

Ieder jaar taxeren de gemeenten in heel Nederland alle woningen en bedrijfspanden. Ze stellen daarmee de WOZ-waarde vast: de waarde volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde staat op het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen en geldt voor één jaar. Gemeenten moeten met de WOZ-waarde de werkelijke (verkoop-)waarde in het lopende jaar van uw woning of bedrijfspand zo goed mogelijk inschatten, gerekend naar de peildatum 1 januari van het jaar daaraan voorafgaand.

Met de WOZ-waarde berekent de gemeente de hoogte van de onroerende-zaakbelasting. Verder gebruikt het Wetterskip Fryslân de WOZ-waarde voor de aanslag ‘gebouwd’. Ook voor uw belastingaangifte heeft u soms de WOZ-waarde nodig voor het eigenwoningforfait.

Hoe bepaalt de gemeente de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde is afgeleid van verkoopprijzen van vergelijkbare woningen en panden (vergelijkingsobjecten) die rond 1 januari van het voorafgaande jaar zijn verkocht op de vrije markt van vraag en aanbod. Met de verschillen met de vergelijkingsobjecten is bij de waardebepaling rekening gehouden. Verder wordt ervan uitgegaan dat het pand vrij is van zakelijke rechten als huur, erfpacht, opstal en erfdienstbaarheid. Die zakelijke rechten hebben in werkelijkheid effect op de waarde, maar gemeenten moeten volgens de wet bij het taxeren doen alsof die zakelijke rechten geen rol spelen.

WOZ-waarden zijn openbaar. De WOZ-waarden kunt u raadplegen op: www.wozwaardeloket.nl, een website van de Rijksoverheid. Door de postcode en het  huisnummer in te vullen, wordt de WOZ-waarde voor de betreffende woning getoond.

WOZ-waarde huurder

Huurders van woningen betalen geen onroerendezaakbelasting. Toch is ook voor hen de WOZ-waarde van belang. De WOZ-waarde is namelijk van invloed op de maximale redelijke huurprijs voor huurwoningen. Daarom staat ook op de belastingaanslag voor huurders de WOZ-waarde vermeld.

Aangifte inkomstenbelasting

Voor de aangifte inkomstenbelasting over moet u uitgaan van de WOZ-waarde in hetzelfde jaar. Deze WOZ-waarde staat op het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen, dus op uw aanslag gemeentelijke belastingen van vorig jaar. Vaak staat deze al vooraf ingevuld.

Taxatieverslag

Een taxatieverslag van uw woning of bedrijfspand kunt u vinden in de digitale belastingbalie. Gebruik daarvoor uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Die kunt u eenvoudig aanvragen via www.digid.nl.  U kunt het taxatieverslag ook schriftelijk aanvragen bij het Team belastingen gemeente Vlieland, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden, of per mail: beIastingen@vlieland.nl.

De gemeente wordt gecontroleerd

Op landelijk niveau controleert de Waarderingskamer de gemeente. De Waarderingskamer is een onafhankelijk orgaan dat er op toeziet dat alle gemeenten de Wet WOZ juist uitvoeren. Dat wil zeggen of alle woningen en bedrijfspanden juist zijn getaxeerd. Voor meer informatie over de Waarderingskamer kunt u terecht op www.waarderingskamer.nl.

Bezwaar tegen de WOZ-waarde

Er is een aantal bureaus actief die u aanbieden ‘gratis’ bezwaar te maken tegen de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde. Maar zoals zovele dingen is gratis eigenlijk helemaal niet gratis. De gemeente maakt namelijk kosten als deze bureaus voor u bezwaar maken en uiteindelijk betaalt iedereen daar aan mee. En misschien nog wel belangrijker: het is niet nodig. De gemeente helpt u namelijk ook graag! Niet eens met uw waarde? Bel met 14 058. De gemeente stelt de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vast op basis van de informatie die we hebben. De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt, want wij hebben er geen enkel belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. Denkt u dat er iets niet klopt aan uw taxatie? Bel ons via 14 058. We kijken ernaar en als blijkt dat er iets fout is, passen we dit uiteraard direct aan.

Onroerendezaakbelastingen

Het eigenarendeel van de onroerendezaakbelastingen wordt van alle eigenaren van woningen en bedrijfspanden geheven. Het gebruikersdeel wordt alleen geheven van de gebruikers van bedrijfspanden (niet-woningen). De aanslag onroerendezaakbelastingen is berekend naar een percentage van de WOZ-waarde. Onroerende zaken zijn: woningen, bedrijfspanden, grond- of bouwpercelen en panden in aan- of verbouw. De onroerendezaakbelastingen zijn tijdstip-belastingen. Dit betekent dat degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of gebruiker is, belastingplichtig is voor het hele jaar. Een verkoop in de loop van het belastingjaar heeft daarom geen invloed op de hoogte van de aanslag. Het is wel gebruikelijk dat de notaris bij een verkoop het eigenarendeel van de onroerendezaakbelastingen met de nieuwe eigenaar naar evenredigheid verrekent, maar dat is een afspraak tussen de kopende en verkopende partij waar de gemeente buiten staat.

Klik hier voor de actuele tarieven.

Verzoek tot kwijtschelding

U kunt een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Vlieland als u het niet eens bent met de WOZ–waarde of aanslagen op het aanslagbiljet. Bij voorkeur doet u dit digitaal via :  https://digitalebelastingbalie.vlieland.nl/.  Uw schriftelijke bezwaar kunt u indienen bij het Team Belastingen gemeente Vlieland, Postbus 21000, 8900 JA te Leeuwarden. Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bij de gemeente binnen zijn. Vermeld in uw bezwaarschrift: de motivering van uw bezwaar, het aanslag- en subjectnummer, de soort belasting, het belastingjaar en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.

Als u bezwaar maakt tegen het bedrag van de aanslag wordt uitstel van betaling verleend. Het uitstel geldt alleen voor dat bedrag waartegen u bezwaar maakt. Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde wordt geen uitstel verleend. Wordt uw bezwaar toegewezen, dan krijgt u het eventueel teveel betaalde bedrag teruggestort of wordt het verrekend met nog openstaande bedragen.

Betalingen

Rechtsboven op de aanslag staat ‘kenm. machtiging’. Als hier een nummer bij staat, dan heeft u een machtiging tot automatische incasso afgegeven en wordt het aanslagbedrag automatisch in 10 gelijke termijnen van uw bankrekeningnummer afgeschreven. Deze afschrijving vindt plaats op of rond de laatste werkdag van de maand. De laatste keer dat er een bedrag wordt afgeschreven staat vermeld bij de ‘vervaldatum’.

Als het driemaal niet lukt een termijnbedrag af te schrijven, wordt de automatische incasso ingetrokken. U ontvangt dan een aanmaning voor de belasting die nog niet is betaald. Deze belastingschuld moet u binnen 14 dagen betalen.

Als u geen machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven, moet u het belastingbedrag in één keer betalen. De uiterste betaaldatum staat op de voorzijde van het aanslagbiljet. De betaling kunt u doen via internetbankieren of overschrijfkaart.

Het totaalbedrag van de aanslag dient binnen 30 dagen na dagtekening betaald te zijn op 
IBAN NL81 BNGH 0285 0644 36, ten name van Gemeente Vlieland Belastingen. Bij betaling graag het aanslagnummer en subjectnummer vermelden. 

Wilt u een machtiging voor automatische incasso afgeven? Dat kan via de digitale belastingbalie op: https://digitalebelastingbalie.vlieland.nl/.
U kunt ook bellen met 14 058.

Betalingsregeling

Wanneer u financiële problemen hebt, bijvoorbeeld vanwege de coronamaatregelen, dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. U kunt bij de gemeente een schriftelijk verzoek indienen bij het volgende adres:

Team Belastingen gemeente Vlieland
Postbus 21000
8900 JA  Leeuwarden.

Ook kunt u deze aanvragen via de digitale belastingbalie: https://digitalebelastingbalie.vlieland.nl/

Als de gemeente akkoord gaat, mag u de gemeentelijke belastingen in termijnen betalen.

Berichtenbox / Mijn Overheid

De berichtenbox is uw persoonlijke digitale brievenbus. U ontvangt automatisch en digitaal post van de gemeente die voor u van belang is. Vanuit de gemeente Vlieland kunt u de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen ontvangen via de berichtenbox. U ontvangt desgewenst automatisch een e-mail als er post voor u is gestuurd. De berichtenbox is altijd en overal te raadplegen, beveiligd en persoonlijk. U logt in met uw DigiD. U kunt zich aanmelden voor de berichtenbox via mijn.overheid.nl.

Overige vragen

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Belastingen van de gemeente Leeuwarden:

Aan de tekst van deze toelichtingspagina kunt u geen rechten ontlenen. Zie voor de volledige tekst en regels de belastingverordeningen.