Zorg en Wmo

U heeft ondersteuning nodig. Omdat u sommige dingen niet meer zelf kunt. Omdat u op sommige vlakken niet meer mee kunt. U zoekt oplossingen en antwoorden. Het gebiedsteam Vlieland kan u hierbij ondersteunen.

Huishoudelijke hulp (HH1)

Kunt u niet meer alles zelf doen in uw huishouden door een ziekte, een beperking of ouderdom? De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing, zoals hulp in het huishouden.

Hoe werkt het?

Bij hulp in het huishouden komt iemand u wekelijks helpen met zware huishoudelijke taken, zoals stofzuigen, de ramen lappen en de wc of badkamer schoonmaken.

U kunt een aanvraag doen voor hulp in het huishouden of een persoonsgebonden budget aanvragen om zelf hulp in te huren.

Wat moet ik doen?

Hoe vraagt u huishoudelijke hulp aan?

 • U vraagt huishoudelijke hulp aan bij het gebiedsteam Vlieland 
 • Een medewerker van het gebiedsteam neemt vervolgens contact met u op.
 • Als dat nodig is maakt de medewerker van het gebiedsteam met u een afspraak voor een huisbezoek.

Wat kunt u van het huisbezoek verwachten?

Het huisbezoek vindt plaats bij u thuis, maar u kunt ook op afspraak bij het kantoor van het gebiedsteam terecht.

Tijdens het huisbezoek bespreekt u met de medewerker van het gebiedsteam uw leefsituatie en zoekt u samen naar oplossingen voor de problemen die u ervaart. De consulent maakt van de afspraken een verslag en bespreekt met u de mogelijkheden voor de aanvraag van hulp of een hulpmiddel. U krijgt een brief waarop staat welke hulp de gemeente inschakelt.

Tip! Nodig uw mantelzorger of diegene die u regelmatig helpt uit voor het gesprek met de medewerker van het gebiedsteam. De medewerker van het gebiedsteam is er ook voor de ondersteuning van uw mantelzorger.

Wat kost het?

U kunt Huishoudelijke hulp zelf inhuren via een thuiszorgorganisatie of schoonmaakbedrijf. U kunt daarbij wel gebruik maken van een kortingstarief van € 10,50 per uur. Het standaardtarief voor huishoudelijke hulp is € 21,75. 

Soms vraagt de gemeente u een deel van de hulp zelf te betalen. Dit heet eigen bijdrage. Hoeveel u moet betalen hangt af van uw inkomen, uw persoonlijke situatie en de hulp die u krijgt. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de hoogte van de eigen bijdrage. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op www.hetcak.nl.

Hulpmiddelen, voorzieningen of ondersteuning (WMO)

Wmo-voorzieningen zijn voor mensen die zich door ouderdom, een beperking of chronische ziekte belemmert voelen in het dagelijkse leven.

 • Lukt het zelfstandig wonen niet goed meer?
 • Kunt u uw huishouden zelf niet meer doen?
 • Wilt u meer meedoen in de samenleving?
 • Komt u te weinig buitenshuis?
 • Voelt u zich eenzaam?

Leven met een beperking is niet altijd eenvoudig. Lukt het niet om uw probleem zelf op te lossen, door bijvoorbeeld zaken aan te schaffen, een beroep te doen op het eigen netwerk, etc, dan kan de overheid u helpen om toch zo zelfstandig mogelijk te leven en mee te doen in de maatschappij. Daar is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor

Mishandeling en/of huiselijk

Mishandeling en/of huiselijk geweld, melden

De gemeente moet kindermishandeling en huiselijk geweld aanpakken. Maakt u zich zorgen over een kind of kent u een gezin waar huiselijk geweld plaatsvindt? Dan meldt u dit bij 'Veilig Thuis'. Dat is de officiële naam van het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) van de gemeente.

Bij Veilig Thuis kunt u ook advies krijgen als u kindermishandeling of huiselijk geweld vermoedt.

Hoe werkt het?

Veilig Thuis heeft de volgende taken:

 • Meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Advies en informatie geven bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Onderzoek of er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld;
 • Hulpverlening inschakelen als dat nodig is;
 • Politie of de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen;
 • De persoon die een melding doet informeren wat er met de melding gedaan is.
   

Meer informatie

Wilt u advies of hulp? Bel met Veilig Thuis op 0800-2000

(gratis en 24/7 bereikbaar)

Bezoekadres:
Tesselschadestraat 2
Leeuwarden
Postadres:
Postbus 312
8901 BC Leeuwarden

Website: www.vooreenveiligthuis.nl

Onafhankelijke cliëntondersteuner Wmo of Participatiewet

Maakt u gebruik van de Wmo of de Participatiewet? En heeft u vragen of problemen met betrekking tot uw zorg, uw gemeente of uw gebiedsteam? Dan kunt u een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen.

Jeugdwet

Heeft u een vraag of klacht met betrekking tot de Jeugdwet? Kijk dan op www.zorgbelang-fryslan.nl/jeugdhulp, of meld u aan via 088-5551000 of www.akj.nl

Hoe werkt het?

Onafhankelijk cliëntondersteuner

Bij Zorgbelang Fryslân werken vertrouwenspersonen die u kunt benaderen voor informatie en ondersteuning in uw contact met uw gemeente. Inwoners van Noordwest-Friesland kunnen terecht bij een onafhankelijke cliëntondersteuner van Zorgbelang Fryslân. U kunt uw situatie altijd in vertrouwelijkheid met hem of haar bespreken. De cliëntondersteuner deelt geen inhoudelijke informatie met de gemeente.

Waarvoor kunt u bij de cliëntondersteuner terecht?

U kunt bij de cliëntondersteuner terecht voor: 

 • Een luisterend oor,
 • Informatie over uw rechten en plichten,
 • Informatie over uw mogelijkheden om een klacht in te dienen,
 • Ondersteuning bij het voeren van bemiddelingsgesprekken,
 • De mogelijkheid met u mee te gaan naar een gesprek over uw klachten met de ambtenaar en/of zijn leidinggevende;
 • Ondersteuning bij een klachten- en/ of bezwaarprocedure. 

Contact

U kunt de cliëntondersteuner bereiken via e-mailadres ocosd@zorgbelang-fryslan.nl. Het telefoonnummer is 085 4832 432 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur).

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.zorgbelang-fryslan.nl/adviespunt/

Vervoersvoorzieningen

Wanneer u problemen heeft met uw zelfredzaamheid op het gebied van vervoer, kunt u contact opnemen met het gebiedsteam Vlieland. Samen met een medewerker van het gebiedsteam kijkt u wat u nodig heeft en wat er mogelijk is.

Wat moet ik doen?

Neem contact op met het gebiedsteam om een afspraak te maken. 06-15249717

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Hoe werkt het?

De wet regelt het volgende:

Een betere en snelle aanpak van klachten

Mensen kunnen uiterlijk 1 januari 2017 gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de cliënt een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden

Zorgaanbieders hebben uiterlijk per 1 juli 2016 een interne werkwijze die regelt dat medewerkers veilig onzorgvuldigheden en incidenten in de zorgverlening kunnen melden. Doel is dat collega´s bevindingen met elkaar bespreken, ervan leren en zo samen de zorg verbeteren.

Cliënt krijgt sterkere positie

Zo heeft de cliënt per 1 januari 2016 recht op goede informatie over iets dat niet goed is gegaan in de verleende zorg. Bijvoorbeeld een gemaakte fout tijdens een operatie. De zorgaanbieder moet zo’n fout met de cliënt bespreken en dit in het cliëntendossier opnemen. Ook heeft de cliënt recht op informatie over de kwaliteit van de zorgverlening wanneer de cliënt daarom vraagt.

Uitbreiding meldplicht zorgaanbieders

Voortaan moeten zorgaanbieders alle vormen van geweld in de zorgrelatie melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Net als ontslag van een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren.

Meer informatie

De onafhankelijk vertrouwenspersoon kan u helpen wanneer u vragen of problemen met betrekking tot uw zorg, uw gemeente of uw gebiedsteam heeft.

Meer informatie over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg kunt u vinden op de website van de overheid.

Zorg in natura & persoonsgebonden budget (PGB)
Zorg in natura

De gemeente Vlieland maakt afspraken met verschillende zorgaanbieders over de inkoop van zorg. Wanneer u een zorgvraag heeft, bekijkt u samen met het gebiedsteam welke zorg het beste bij u past. Dit noemen we zorg in natura. Het gebiedsteam regelt vervolgens deze zorg, u hoeft dit niet zelf te doen. 

Persoonsgebonden budget

Wanneer deze ingekochte zorg niet passend is voor uw situatie, is het ook mogelijk zelf zorg in te kopen. Dit gaat via een persoonsgebonden budget (PGB). Het PGB is een geldbedrag voor mensen die een indicatie voor zorg hebben. U komt in aanmerking voor een PGB wanneer de ingekochte zorg door de gemeente niet passend is op uw situatie. Met een PGB kunt u zelf bepalen welke zorg u nodig heeft en welke hulpverleners u hiervoor wilt inschakelen. 

Hoe werkt het?

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor zorg in natura of een PGB, neemt u contact op met het gebiedsteam Vlieland. Samen met de medewerker bekijkt u of u in aanmerking kunt komen voor ondersteuning. 

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert alle pgb’s in Nederland. Wanneer u in aanmerking komt voor een PGB, betekent dit dat u geen geld meer op uw eigen bankrekening gestort krijgt, maar op de rekening van de SVB. U geeft de SVB opdracht om met uw pgb de rekeningen van uw zorgverlener(s) te betalen. Het voordeel hiervan is dat u zelf de regie houdt over uw pgb, maar dat u minder administratieve lasten heeft. De SVB neemt namelijk een groot deel van uw financiële administratie over. 

Wat moet ik doen?

Wilt u een PGB aanvragen, neem dan contact op met het gebiedsteam Vlieland. 06-15249717 en/of a.kort@vlieland.nl